Hotărârea nr. 699/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare zona comerciala la parterul blocurilor, str. Doina - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare zona comerciala la parterul blocurilor, str. Doina - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.128.400 din data de 07 septembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare zona comerciala la parterul blocurilor, str. Doina - Oradea,

Teritoriul luat în considerare este situat în intravilanul localitatii, în zona de vest a orașului și este delimitat de B-dul Decebal și str. Menumorut fiind mobilat cu locuinte colective, blocuri în regim de inaltime P+4 nivele.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

Având în vedere publicarea proiectului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare zona comerciala la parterul blocurilor, str. Doina - Oradea în ziarul “Crișana” din data de 08 septembrie 2005, conform prevederilor art. 2 și ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența în administrația pubică,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amenajare zona comerciala la parterul blocurilor, str. Doina - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de inaltime parter, în care inaltimea nu va dapasi limita inferioara a parapetului balcoanelor locuintelor de la etajul I;

  • -  volumetric extinderile se vor integra în cadrul construit;

  • -  extinderea propusa va fi de 4,0m maxim de fața cea mai iesita a blocului, cu conditia respectarii normativelor în vigoare privind distantele fata de retelele de utilitate publica în exploatare existente pe amplasament sau în vecinatatea acestuia;

  • -  din punct de vedere functional sunt permise functiuni care nu deranjeaza zona de locuit, spatii comerciale și prestari servicii, asemenea spatiilor exista deja la parterul blocurilor din zona;

  • - POT = 27% și CUT = 2,05;

  • -  echiparea tehnico - edilitara: dotarea cu utilitati se va face prin racordarea la retelele orasenesti existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.699.

Florian Dacin