Hotărârea nr. 698/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte str. V. Carlova nr.56 - 58, numar cadastral 6206/1 si 6206/2 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe str. V. Carlova nr.56 - 58, numar cadastral 6206/1 și 6206/2 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.130792 din data de 15 septembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe str. V. Carlova nr.56 -58, numar cadastral 6206/1 și 6206/2 - Oradea,

Terenul luat în studiu în suprafata de 6747mp identificat cu nr. cadastral 6206/1 inscris în C.F.N. nr.69307-Oradea și nr. cadastral 6206/2 inscris în CFN nr.2467-Oradea, se afla în proprietatea beneficiarilor, Gavrilaș Marioara și Cebuc Daniel,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte str. V. Carlova nr.56 - 58, nr. cadastral 6206/1 și 6206/2 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  impartirea terenului în 8 loturi de case de tip cuplat avind suprafete cuprinse intre 694,0 mp și 828,0mp,

  • -  frontul la strada 25,0 m respectiv 16,93 pentru lotul de inceput;

  • -  Regimul de inaltime va fi maxim trei nivele S+P+1;

  • -  Prospectul strazii laterala va fi de 11,0 m, din care jumatate 5,50 m pe parcela beneficiarilor iar prospectul str. V. Carlova va fi de 12,0 m; fata de aceste limite se vor amplasa gardurile proprietatilor adiacente strazilor;

  • -  Limita de implantare a constructiilor 6,0 m de la limita trotuar;

  • - POT = 35% și CUT = 0,5

  • -  Circulatia terenurilor: trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente strazii V. Carlova pe ambele parti și a strazii laterale în proprietatea comuna (domeniul public) în vederea extinderii retelei stradale pe viitor, conform normelor stabilite prin PUG Oradea; terenul rezervat cailor de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -     Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -      Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 29 septembrie 2005. Nr. 698

Florian Dacin