Hotărârea nr. 696/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Molidului nr.2, nr. cad. 4644 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Molidului nr.2, nr. cad. 4644 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.128.405 din data de 07 septembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Molidului nr.2 nr. cad. 4644 -Oradea,

Terenul luat în studiu este parcela cu numar cadastral 4644 în suprafata de 250mp inscris în C.F.N nr.3056 - Oradea, aflat în proprietatea beneficiarilor.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Molidului nr.2, nr. cad.4644- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  regim de inaltime S+P+M,

  • -  regimul de aliniere fata de strada: casa propusa se va amplasa fata de strada sub un unghi de 25°, iar în continuare, implantarea constructiilor se va face sub unghi de 40° fata de curbura strazii; -retragerea fata de mejdia dreapta se propune la 0,50 m iar retragerea de la limita posterioara a parcelei la 1,90m;

  • -  amplasarea gardului proprietatii se va face astfel incat sa permita largirea ulterioara a cailor de circulatie la garabite corespunzatoare; limita gardului se va retrage la 6,0 m din axul str. Molidului în dreptul parcelei, pentru a permite dezvoltarea profilului strazii de la 4,50 m la 7,0 m carosabil cu santuri pentru colectarea apelor pluviale și trotuare pe ambele parti, ajungindu-se la un profil total de 12,0m reglementat prin PUD.

  • - POTmaxim = 35%;

  • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin racordarea la reteaua existenta, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.696.

Florian Dacin