Hotărârea nr. 695/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spatiu comercial B-dul Decebal nr.37 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial B-dul Decebal nr.37 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.128.404 din data de 07 septembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial b-dul. Decebal nr.37 -Oradea,

Terenul avand suprafata de 834,0mp, identificat cu nr. cadastral 3852/3 inscris în C.F.N nr. 6504, se afla în proprietatea beneficiarului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu comercial, B-dul. Decebal nr.37 Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de inaltime P+1;

  • -  cladirea magazinului se va amplasa la 14,92 m de la aliniament ;

  • -  circulatia pietonala este asigurata pe zona dalata din incinta, perimetral magazinului;

  • -  accesele carosabile din zona asigura circulatia auto, parcajele cu o capacitate de 10 locuri sunt realizate la frontul strazii Decebal;

  • - POT max. propus = 50%, CUT max. propus = 1;

  • -  circulatia auto si pietonala se va desfasura din b-dul Decebal, intrarea în incinta se va asigura pe un carosabil de 6,0 m latime, corespunzator semnalizata, în conditiile impuse de avizul Inspectoratului de Politie a Judetului Bihor - Serviciul Circulatie nr. nr. 11040/01.08.2005;

  • -  dotarea cu utilitati a viitoarei constructii se va face prin racordarea la retelele orasenesti existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 29 septembrie 2005.

Nr.695.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin