Hotărârea nr. 691/2005

privind darea in folosinta gratuita, pentru o perioada de 50 de ani, a terenului cu nr. cadastral 5573 in suprafata de 553 mp , situat in Oradea, str. Andrei Saguna nr. 1, in favoarea Fundatiei „Mecena – Mecénás” Alapitvány Oradea, pentru amenajarea acest

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 50 de ani, a terenului cu nr. cadastral 5573 în suprafață de 553 mp , situat în Oradea, str. Andrei Saguna nr. 1, în favoarea Fundației „Mecena - Mecenâs” Alapitvâny Oradea, pentru amenajarea acestuia în vederea desfășurării de activități sportive

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 128.739 din 08.09.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 50 de ani, a terenului cu nr. cadastral 5573 în suprafață de 553 mp , situat în Oradea, str. Andrei Saguna nr. 1, în favoarea Fundației „Mecena - Mecenas” Alapitvâny Oradea, pentru amenajarea acestuia în vederea desfășurării de activități sportive

Conform CFNDF 4672 Oradea, terenul cu nr. cadastral 5573 în suprafață de 553 mp este proprietatea Municipiului Oradea, atribuit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 588/27.05.2004 în folosință gratuită în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime”.

Prin adresa înregistrată cu nr. 55/07.09.2005, Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime”, transmite acordul ca terenul cu nr. cadastral 5573 să fie atribuit fundației în condițiile semnării unui contract între Parohia „Sfânta Treime” din Oradea și Fundația „Mecena - Mecenâs” Alapitvâny Oradea. Prin acest contract fundația își va asuma responsabilitatea de a gestiona acest teren atât spre folosul elevilor Liceului „Lorantffy Zsuzsana” în timpul orelor de sport cât și pentru tinerii parohiei , precum și obligația realizării unei investiții care constă în construirea unui perete despărțitor între terenul de sport și parohie.

În temeiul art.38 (2) lit. f), art.46 (2) și art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 50 de ani, a terenului , situat în Oradea, str. A. Șaguna nr. 1, identificat cadastral sub nr. 5573 în suprafață de 553 mp înscris în CFNDF 4672 Oradea, în favoarea Fundației „Mecena - Mecenâs” Alapitvâny Oradea, pentru amenajarea terenului în vederea desfășurării unor activități sportive, destinate populației din Municipiul Oradea.

Art.2. (1) Darea în folosință a terenului se va face pe bază de contract de comodat încheiat între Primăria municipiului Oradea și Fundația „Mecena - Mecenâs” Alapitvâny Oradea, care va cuprinde în principal :

 • -  obiectul contractului de comodat;

 • -  durata contractului

 • -  destinația terenului : amenajarea acestuia pentru desfășurarea de activități sportive

 • -   condiții pentru utilizarea terenului

 • -   drepturi și obligații ale părtilor

 • -  alte clauze contractulale convenite între părți

 • (2) Darea în folosință gratuită pe bază de contract de comodat, menționată la alin. (1), se va face condiționat de încheierea unui contract de parteneriat și colaborare în formă scrisă între Parohia „Sfânta Treime” și Fundația „Mecena - Mecenâs” Alapitvâny, menționat în adresa nr. 55/07.09.2005, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 • (3) Neprezentarea contractului menționat la alin. (2) conduce la revocarea prevederilor prezentei hotărâri, terenul revenind la situația juridică anterioară, respectiv în folosința gratuită a Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime” .

 • (4) Contractul încheiat în formă scrisă menționat la alin (2) se va depune în termenul menționat la alin (2) și va fi înregistrat la Direcția Patrimoniu pentru a încheia contractul de comodat în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează dl. Petru Filip - primar și a dl. Boloș Marcel - director executiv în vederea semnării contractului de comodat, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre

Art.4. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare se revocă, inclusiv Hotărârea Consiliului Local nr. 588/27.05.2004.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Direcția Patrimoniu,

 • •   Serviciul Patrimoniu,

 • •  Fundația „Mecena - Mecenâs” Alapitvâny Oradea,

 • •   Parohiei Ortodoxe „Sfânta Treime”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 9 septembrie 2005.

Nr.691.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin