Hotărârea nr. 689/2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie “Amenajare parcare in santul Cetatii Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie “Amenajare parcare în

Șanțul Cetății Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr.128.496 din data de 08 septembrie 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Amenajare parcare în Șanțul Cetății din municipiul Oradea,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate a obiectivului de investiție „Amenajare parcare în Șanțul Cetății din municipiul Oradea”, cu următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Ordonatorul principal de credite :......Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin Direcția Patrimoniu

Beneficiar :.................................Direcția Patrimoniu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei                771.971 RON/219.883 Euro

din care C+M                        668.139 RON/190.309 Euro

Esalonarea investitiei INV/ C+M

Anul I                              771.971 RON/219.883 Euro

Capacitati; -decapari-71 mc

-balast-976 mc

-balast stabilizat-878 mc

-dale prefabricate-4880 mp

-borduri pref.-580 ml

-fundatii beton imprej-53 mc

-imprejmuire metalica-106 ml

-proc WC-ecologice-6 buc

Durata de realizare a investitiei : 3 luni

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investitie se va realiza din alocatii bugetare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția tehnică, Direcția Economică și Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 9 septembrie 2005.

Nr.689.


SECRETAR

Florian Dacin