Hotărârea nr. 688/2005

Privind aprobarea deplasarii unei delegatii a municipiului Oradea la Givatayim, Israel, in perioada 21 – 25 septembrie 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea deplasării unei delegații a municipiului Oradea la Givatayim, Israel, în perioada 21 - 25 septembrie 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.279 din data de 08 septembrie 2005 întocmit de către Direcția juridică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea deplasării delegației municipiului Oradea formată din:dl. Petru Filip - primar, dna Rozalia Biro și dl. Vasile Petruț,

Ținând seama de faptul că municipiul Oradea s-a înfrățit cu orașul Givatayim din Israel,

In scopul menținerii și dezvolatării relațiilor stabilite dintre cele două localități,

Având în vedere invitația adresată primarului municipiului Oradea, domnului Petru Filip, de către autoritățile orașului Givatayim, Israel, prin care sunt invitați la Givatayim în perioada 21

  • - 25 septembrie 2005, dl. Petru Filip - primar, dna Biro Rozalia - viceprimar și dl. Petruț Vasile

  • - consilier municipal,

In baza art.11 alin. (1), art.38 alin. (2) lit. c) si x) si art.46 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deplasarea în localitatea Givatayim, Istrael, în perioada 21 - 25 septembrie 2005 a delegației municipiului Oradea formată din: dl. Petru Filip - primar, dna Rozalia Biro - viceprimar și dl. Vasile Petruț.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția juridică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția juridică,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Membrii delegației.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 9 septembrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ Nr.688.

SECRETAR

Florian Dacin