Hotărârea nr. 686/2005

privind achizitionarea de pachete scolare pentru elevii clasei a-I-a inmatriculati in anul scolar 2005/2006

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind achiziționarea de pachete școlare pentru elevii clasei a-I-a înmatriculați în anul școlar 2005/2006

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.128.895 din 09.09.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune unele măsuri privind achiziționarea de pachete școlare pentru elevii clasei a-I-a înmatriculați în anul școlar 2005/2006,

Ținând cont de prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare,

În baza Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (2), lit. g) și h) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă achiziționarea unui număr de 3.000 pachete școlare, cu o valoare de 20 lei RON / pachet și cu următorul conținutul:

 • •  2 caiete pentru clasa a-I-a, (unul pentru limba română, altul pentru matematică)

 • •   o trusă cu un stilou și un pix

 • •   o cutie cu plastelină

 • •  o cutie cu creioane colorate

 • •  un caiet pentru colorat

Art.2. Pachetele școlare având conținutul stabilit conform alin. (1) sunt detinate numai copiilor înmatriculați în clasa a-I-a în anul școlar 2005/2006, în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea.

Art.3. Structura pachetelor școlare este aprobată la începutul fiecărui an preuniversitar, în luna august și este asigurată prin grija Primăriei munciipiului Oradea - Direcția Patrimoniu.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pentru realizarea programului „Achiziționarea de Pachete Școlare” astfel:

 • a) la venituri din concesiuni și îcnhirieri cu suma de + 60.000 RON

 • b) la cheltuieli de învățământ cu suma de + 60.000 RON destinați programului „Achiziționarea de Pachete Școlare” - cap. 57.02 - Învățământ, art. 30.07 - Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale în vigoare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează:

 • 1) Direcția Patrimoniu, pentru achiziționarea pachetelor școlare

 • 2) Direcția Economică, pentru modificările corespunzătoare în buget

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica cu:

 • -  Direcția Patrimoniu,

 • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 09 septembrie 2005

CONTRASEMNEAZĂ


Nr.686.


SECRETAR

Florian Dacin