Hotărârea nr. 685/2005

privind aprobarea realizarii extinderii lucrarilor de descarcare arheologica in bastionul Ciunt din incinta Cetatii Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea realizării extinderii lucrărilor de descărcare arheologică în bastionul Ciunt din incinta Cetății Oradea.

9

Analizând Raportul de specialitate nr.128.348 din data de 07.09.2005, întocmit de către Direcția Patrimoniu-Serviciul Administrare Cetate prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea realizării extinderii lucrărilor de descărcare arheologică în bastionul Ciunt din incinta Cetății Oradea,

Văzând dispozițiile art.38 alin.2 lit. d, f, k, p, r și x și art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă suplimentarea resurselor financiare pentru lucrările din Cetatea Oradea, constând în finalizarea părții de N-V, amenajarea și funcționarea Teatrului de Vară din Cetate.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Oradea, astfel:

  • a) la venituri din concesiuni și închirieri                           + 150.000 lei RON

  • b) la cheltuieli privind Cultură, Sport și Activități pentru Tineret + 150.000 lei RON

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 9 septembrie 2005.

Nr.685.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin