Hotărârea nr. 684/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex comercial Calea Aradului DN79, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex comercial Calea Aradului DN79, Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.128.852 din data de 09 septembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului

Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex comercial Calea Aradului DN79, Oradea, Terenul luat in studiu are o suprafata de 12,09 Ha si este situat adiacent drumului national DN79 pe partea stinga dupa giratie, intersectia soselei de centura, cu Calea Santandrei si Calea Aradului,

Din punct de vedere juridic terenul din zona studiata identificat cu nr. topo. 4680/1 inscris in CF nr. 14690 Oradea, se afla in proprietatea municipiului Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Complex comercial Calea Aradului DN79, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  Alinierea terenului la Calea Aradului (DN79) si drumul de centura; retragerea constructiilor la 35,0m din axul DN 79;

  • -  Oraganizarea circulatiei: accesul la parcarea magazinului se va realiza din doua directii dinspre Calea Aradului si dinspre soseaua de centura, din drumul colector al centurii si al soselei nationale DN79.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 9 septembrie 2005.

Nr.684.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin