Hotărârea nr. 683/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Sediu R.A.R., piata de masini si piata en gros str. Ogorului – str.Universitatii.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sediu R.A.R., piata de masini si piata en gros str. Ogorului - str.Universitatii.

Analizând Raportul de specialitate nr.128.854 din data de 09 septembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sediu R.A.R., piata de masini si piata en gros str. Ogorului

  • - str.Universitatii,

Terenul luat in studiu are o suprafata de 4,02 Ha si este cuprins intre soseaua de centura si Aeroportul Oradea,

Din punct de vedere juridic terenul din zona studiata identificat cu nr. topo. 4680/1 inscris in CF nr. 14690 Oradea, se afla în proprietatea municipiului Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Sediu R.A.R., piata de masini si piata en gros, str. Ogorului - str.Universitatii, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Piata de masini: amplasata la limita nordica a terenului de referinta cu acces din drumul colector al centurii; - suprafata de teren aferenta este de S=12600 mp;

POTpropus= 0,95 % si CUT propus= 0,018 ;

  • -  Sediul R.A.R.: amplasat la limita sudica a pietei de masini cu acces din drumul colector al centurii; -suprafata de teren aferenta este de S=10100 mp;

POT propus = 11,72 % si CUT propus = 0,17;

  • -  Piata en gros: amplasata la limita sudica a terenului de referinta cu acces din drumul colector al centurii;- suprafata de teren aferenta este de S=17473 mp;

  • -  Organizarea circulatiei - realizarea intersectiei soselei de centura cu str. Universitatii care va permite legatura cu arterele de penetrare in oras de pe relatia Arad, relatia Deva, relatia Cluj, cu cartierul Nufarul, zona industriala de est, prin intermediul drumului de centura.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 9 septembrie 2005.

Nr.683.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin