Hotărârea nr. 677/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.128.637 din 08 septembrie 2005, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005,

In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit. d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005, după cum urmează:

A. Capitolele la care se diminuează creditele bugetare:

  • •  Cap. 51.02.05 - Autorități publice - Titlului 02 - Cheltuielilor de personal, art. 1001 -

Salarii de bază                                 - 120.000 lei RON

  • •  Cap. 88.02.01 - Plăți de dobânzi și alte cheltuieli, Titlului 49 - Dobânzi, art. 5001 -

Dobanzi aferente datoriei publice interne         - 600.000 lei RON

  • •  Cap. 95.02.05 Fonduri de rezervă bugetară      - 900.000 lei RON

B. Capitolele la care se majorează creditel bugetare:

  • •  Cap. 57.02 - Învățământ                      +150.000 lei RON

Distribuite pe unități de învățământ și pe structura clasificației bugetare astfel:

Unitatea de învățământ

2407

2601

2603

29

72

TOTAL

GRADINITA NR.12

-3.600

3.600

0

GRADINITA NR.13*

4.000

4.000

GRADINITA NR.19*

4.000

4.000

GRADINITA NR.20

1.000

1.000

GRADINITA NR.26

2.000

2.000

GRADINITA NR.27

3.000

3.000

GRADINITA NR.34*

2.000

2.000

GRADINITA NR.41

1.000

1.000

GRADINITA NR.43

3.000

-2.000

1.000

GRADINITA NR.45*

7.000

7.000

GRADINITA NR.48

1.000

1.000

2.000

GRADINITA NR.52*

-1.000

7.000

6.000

GRADINITA NR.53*

7.000

7.000

GRADINITA NR.55*

7.000

7.000

SC.GEN.NR.6

D.CANTEMIR

2.000

2.000

SC.GEN.NR.13 I.BOGDAN

8.000

8.000

COLEGIUL D. LEONIDA

3.000

3.000

COLEGIUL P.COSMA

4.000

4.000

GR.SC. TRANSILVANIA

20.000

35.000

55.000

COLEGIUL T.VUIA

15.000

15.000

LICEUL ADY ENDRE

10.000

10.000

LIC. PEDAGOGIC I. VULCAN

6.000

6.000

TOTAL

39.000

5.000

89.400

4.000

12.600

150.000

  • •  Cap. 58.02 - Sănătate, Subcapitalul 03 - Spitale, Titlul 20 - Cheltuieli materiale și

prestări servicii, art. 28 - Reparații capitale        +100.000 lei RON

  • •  Cap. 58.02 - Sănătate, Subcapitalul 05 - Creșe, Titlul 20 - Cheltuieli materiale și

prestări servicii, art. 2201 - Hrană pentru oameni        +10.000 lei RON

  • •  Cap. 59.02 - Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret -

majorarea creditelor bugetare cu:                +380.000 lei RON

  • •  Ordonator de credite Casa de Cultură:

  • •  organizarea evenimentului „Toamna Orădeană” +200.000 lei RON

  • •  asigurarea fondurilor organizării evenimentului „Fereastră spre Europa” +10.000 lei RON

  • •  Ordonator de credite Primăria municipiului Oradea:

  • •  pentru organizarea evenimentului „Săptămâna Teatrului Scurt” - ediția XV

+40.000 lei RON

  • •  finanțarea lucrărilor reparații la Biserica cu Lună +30.000 lei RON

  • •  Ordonator de credite Clubul Sportiv Municipal:           +100.000 lei RON

  • •  Cap. 60.02 - Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații:

  • •  Subcapitolul 47 - Drepturile asistenului personal pentru copii și adulți cu

handicap grav”                                     +230.000 lei RON

  • •  Subcapitolul 54 - Centre de zi pentru asistență socială și protecția copilului, Titlul 20 - Cheltuieli materiale și prestări servicii - pentru Centrul de Îngrijire Zi

+50.000 lei RON

  • •  Cap. 68.02 - Transport și comunicații, Subcapitolul 12 - Străzi, art. 27 - Reparații

curente                                                  +700.000 lei RON

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură, astfel:

  • •    la venituri:               + 100.000 lei RON

  • •    la cheltuieli: Cap. 59.03.07     + 100.000 lei RON

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Administrația Socială Comunitară Oradea, Clubul Sportiv Municipal Oradea și Casa de Cultură a municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Clubul Sportiv Municipal Oradea,

  • -  Casa de Cultură a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 9 septembrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Nr.677.