Hotărârea nr. 674/2005

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, incepând cu data de 01.09.2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, începând cu data de 01.09.2005

Analizând Raportul de specialitate nr. 120.644 din 11 august 2005, întocmit de către Biroul Resurse Umane prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, începând cu data de 01.09.2005,

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

 • -  prevederile Legii nr.76/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr.92/2004, privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005;

 • -  prevederile art.7 alin.(2) H.G. nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizată;

 • -  prevederile Legii nr.112/2005 pentru aprobarea O.G. nr.9/2005, privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar;

 • -  referatul nr.116.625 din 25.07.2005, prin care Direcția Patrimoniu solicită trecerea Serviciului Parcări din subordinea directorului executiv adjunct în subordinea directă a directorului executiv al Direcției Patrimoniu;

 • -  referatul nr.121168 din 11.08.2005, prin care Direcția Patrimoniu solicită desființarea Biroului Centre de cazare și înființarea Compartimentului Administrare Baze Sportive în cadrul Direcției Patrimoniu;

 • -  referatele nr.119.702 și 119.703 din 05.08.2005, prin care Direcția Economică solicită suplimentarea Serviciului Administrativ Întreținere Imobile cu două posturi de portar și patru posturi de îngrijitor;

 • -  referatul nr.123.391 din 19.08.2005, prin care Direcția Patrimoniu solicită suplimentarea Compartimentului administrare baze sportive din cadrul Serviciului Administrare Imobile cu patru posturi de muncitori și două posturi de îngrijitor și înființarea unui post de inspector la imobilul Policlinica Mixtă cu plată;

 • -  referatul nr.115.254 din 19 iulie 2005, prin care Direcția Patrimoniu solicită modificarea organigramei prin înființarea Serviciului Administrare Cetatea Oradea, în vederea eficientizării activității de administrare a Cetății Oradea;

În baza art. 38 alin.2 lit.e și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 septembrie 2005.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Resurse Umane,

 • -  Direcția Patrimoniu,

 • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin


Oradea, 31 august 2005.

Nr.674.

ANEXA 1
la HCL nr. 674 din 31.08.2005
S I T U A Ţ I E
privind numărul de funcţii de conducere şi de execuţie
1. Total posturi bugetare 569
din care :
- FUNCŢII PUBLICE392
- CONTRACTUALI 177
2. Total funcţii de conducere 57
din care :
- funcţii publice de conducere 47
3. Secretarul municipiului1
4. Total posturi de execuţie512
din care :
- funcţii publici345
- contractuali 167
--------------------------------------------------------------------------------
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEAANEXA NR. 2
APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATEVALABIL LA 01.09.2005
Legendă: Personal contractualDemnitari3
Aparat propriu
TCE
56957512
din care funcţii publice
PRIMAR39247345
SECRETARVICEPRIMARVICEPRIMAR
DIRECŢIA DIRECŢIA PATRIMONIUDIRECŢIA ECONOMICĂDIRECŢIA ARHITECTDIRECŢIA
JURIDICĂTEHNICĂŞEFINFORMATICĂ
1 11111
DIR EX.DIR EX.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJDIR EXEC ADJ.
ADJ.1ADJ.11111111
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOSSERV INDRUM CONTR AS PROPRSERVICIUL AGRICOL (REG AGRICOL)SERVICIUL TEHNICSERV ADMINISTRARE CETATEA ORADEASERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILESERV ACHIZITII VALORIFICARE ACTIVESERV ADMINISTRARE PARCARISERV PATRIMONIUSERV ADMINISTRATIV INTRET IMOB"SERV BUGET,ANALIZA FIN SI DAT PUBLICA"SERV FIN DECONTARI-SALARIZARESERV INSPECTIE FISCALASERV INCASARI - COMPENSARISERV IMPUNERE PERS FIZICESERVICIUL EXECUTARE SILITA SERV URMARIRE EXECUTIE LUCRARISERV MONITORIZ SI CONT SERV PUBSERVICIUL GISSERVICIUL PROIECTARESERV AUTORIZARI-AUTORIZATII CONSTRUCTIISERVICIUL PROGRAMARESERVICIUL ADMINISTARE RETEA SERV COMUNICARE IMAGINE MASS MEDIASERV REL CU PUBLICUL(GHISEU UNIC)SERV. INTEGR. EUROP. SI DEZV. LOC.
148714358137417157911169775897428
111111111111111111111111111
1
BIROUL INTRET BAZE SPORTIVEBIROUL INTRETINERE CETATEBIROUL INTRETINERE CONSTRUCTIIBIR PATRIM PUBLIC DELEG GESTIUNEBIR GESTIONARE VENITURI NEFISCALEBIROUL CADASTRU IMOBILIARBIROUL CONTAB PUBLICA SIT FINANCIAREBIROUL IMPUNERE PERS JURIDICEBIROUL FACILITATI FISCALE BIROUL TEHNIC BIR AVIZ PLANURI URB CMUAT ACORD UNICBIROUL RESURSE UMANEBIROUL CONSILIERI PRIMAR"BIR CONTROL COMERCIAL,AUTORIZĂRI"BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
1199556555655155
111111111111611
1
COMP AUTOR TUTELARACOMP ASISTENTA JURIDICACOMP ADMIN PUBLICA LOCALACOMP GESTIUNE MATERIALECOMPARTIMENT LOCUINTECOMP SPATII COMERCIALECOMPARTIMENT EVACUARI COMP MANAGEMENT - PROGRAMECOM CENTRUL DE INFORMARE TURISTICACOMP INTRET INSTALATIICOMP ADMINISTRARE BAZE SPORTIVECOMP VERIFICARE - CONSUMURICOMP GESTIONARE DOTARE PARCARICOMP PUBLICITATE IMOBILIARAC ORDONANTARE CHEL TARIFE PRETURICOMP GESTIONARE DATECOMP ARHIVACOMP SOL CONTESTATII ACTE AD.FISC COMP PLANIFICARE INVESTITIICOMP TRAFIC RUTIER SI CIRCULATIECOMP ACHIZITII PUBLICECOMP SALUBRITATECOMP PROT MEDIULUI - SPATII VERZICOMP GESTIONARE DATECOMP ZONA METROPOLITANACOMP FINALIZARI IN CONSTRUCTIICOMP DISCIPLINA IN CONSTRUCTIICOMP AUTORIZARI PUBLICITATECOMP ADMINISTRARE BAZE DE DATECOMP RELAŢII EXTERNECOMP PROT CIVILA PSI PROT MUNCII
434165122131014442152458532642424
16
Direcţia JuridicăDirecţia PatrimoniuDirecţia EconomicăDirecţia TehnicăArhitect ŞefDirecţia Informatică
TCETCETCETCETCETCETCE
46640193151781461313113352664646486422323332060753
din care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publicedin care funcţii publice
46640819721031312959152664646344302323332052646
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 3ANEXA 3
la HCL nr.674/31.08.2005
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului propriu de specialitate
la data de 01.09.2005
"Funcţii publice – Legea nr.188/1999, republicată; Legea nr.76/2005"
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalNumăr posturidin care:
ConducereExecuţie
1Secretar municipiu11
2Consilier I superior16236126
3ArhitectIsuperior321
4ConsilierI principal46244
5ConsilierI asistent3434
6Consilier Idebutant1212
7Consilier juridic I superior1156
8Consilier juridicI principal11
9Consilier juridicI asistent1414
10Consilier juridicIdebutant22
11AuditorI superior11
12Auditor I asistent55
13Referent de specialitate II superior1919
14Conductor arhitectIIsuperior11
15Referent de specialitate II asistent11
16ReferentIII superior6464
17ReferentIII principal99
18ReferentIII asistent66
Total funcţii publice 39247345
Nr. crt.Funcţia publică de conducereNumăr posturi
1Secretarul municipiului1
2Arhitect şef1
3Director executiv5
4Director executiv adjunct9
5Şef serviciu19
6Şef birou12
Total funcţii publice de conducere47
"Oradea, 31.08.2005"
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 4
la HCL nr. 674/31.08.2005
STAT DE FUNCŢII
şi număr de personal al aparatului propriu de specialitate la data de 01.09.2005
"Funcţii cu contract individual de munca - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.9/2005"
Nr.crt.FuncţiaStudiiTreaptaNr.posturiConducereExecuţie
1 Consilier (şef serviciu)SIA55
2 Arhitect (şef serviciu)SI11
3 Consilier (şef birou)SIA11
4 Consilier (şef birou)SI22
5 Consilier SIA55
6 Consilier SI11
7 Arhitect SI22
8 Inspector de specialitateSIA11
9 ArhitectSII11
10 Inspector de specialitateSII11
11 Inspector de specialitateSIII55
12 Inspector SDEB55
13 Inspector(şef serviciu)SSD IA11
14 InspectorSSD IA22
15" Referent, inspector"MIA55
16" Referent, inspector"MI66
17" Referent, inspector"MII33
18 InspectorMIII44
19 InspectorM DEB11
20 CasierI22
21 MagazinerI22
22 MagazinerII11
23" Ingrijitor, portar"I5959
24 AdministratorI11
25 ArhivarI33
26 CurierI11
27 MuncitorI2222
28 MuncitorII1212
29 MuncitorIII55
30 MuncitorIV99
31 MuncitorV22
32 MuncitorVI22
33 MuncitorNEC44
Total funcţii cu contract individual de muncă17710167
"Oradea, 31.08.2005"