Hotărârea nr. 672/2005

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Politiei Comunitare

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Comunitare

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.124.500 din 24 august 2005 prin care Biroul Resurse Umane propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Comunitare Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcțioanrea Poliției Comunitare,

Văzând dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare și funcționare al Poliției Comunitare,

În baza art. 38 alin (2) lit. i) și ale art. 46 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Comunitare Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.3. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

 • -  Biroul Resurse Umane,

 • -  Instituția Publică de Interes Local cu personalitate juridică - Poliția Comunitară Oradea,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005

Nr.672.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexă la HCL nr.672 din 31 august 2005

R E G U L A M E N T U L

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Politiei Comunitare Oradea

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Cadrul legal

Art.1(1) Politia Comunitara Oradea functioneaza ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea si sub coordonarea primarului municipiului Oradea.

(2) Politia Comunitara Oradea este infiintata si organizata in baza prevederilor Legii 371/2004 si a prezentului Regulament de Organizare si Functionare.

(3) Prevederile Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare si ale altor acte normative referitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si agentilor comunitari, in masura in care prin legea de organizare si functionare a acestora nu se dispune altfel.

(4) Reprezinta modalitatea de aplicare a actului de justitie la nivel local, strict orientat catre comunitate.

(5) Aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legi, ordonante, hotarari de guvern si hotarari ale consiliului local.Cand constata infractiuni flagrante, care nu sunt de competenta lor, iau primele masuri si sesizeaza organele de politie competente.

Activitatea Politiei Art.2 Activitatea Politiei Comunitare Oradea se realizeaza in interesul Comunitare Oradea persoanei si al comunitatii pentru:

Principii de functionare

 • •  Asigurarea siguranței cetățeanului;

 • •  Asigurarea pazei si protecției obiectivelor de interes public local si privat, precum si a bunurilor de interes public si privat;

 • •   Asigurarea respectarii legalitatii rutiere in interiorul localitatii;

 • •  Asigurarea respectarii legislatiei in domeniul urbanismului si disciplinei in constructii;

 • •  Asigurarea respectarii normelor legale privind protectia mediului;

 • •  Asigurarea unui climat de comert civilizat pentru toti cetatenii comunitatii. Art.3 Politia Comunitara Oradea functioneaza cu respectarea urmatoarelor principii:

 • •  Principiul proximitatii - Politia in slujba comunitatii;

 • •  Principiul legalitatii;

 • •  Principiul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

 • •  Principiul echidistantei;

Organism de consultare


Subordonare

Cooperare

Colaborare

Personalul Politiei

Comunitare Oradea

Autoritatea functiei

Publice

Activitatea profesionala


Obligatiile generale


 • •  Principiul proportionalitatii;

 • •  Principiul transparentei si apropierii de comunitate;

 • •  Principiul responsabilitatii in exercitarea actului de autoritate politieneasca;

 • •  Principiul cooperarii si utilitatii sociale;

 • •  Principiul confidentialitatii

Art.4 (1)Activitatea desfasurata de catre Politia Comunitara Oradea va fi supravegheata si consiliata de catre Consiliul consultativ, organism de consultare compus din:

 • •  primar - seful consiliului consultative;

 • •  seful politiei si jandarmeriei locale;

 • •  directorul Politiei Comunitare Oradea;

 • •  2-4 consilieri locali, respectiv 2-5 reprezentanti ai comunitatii;

(2) Consiliul consultativ are urmatoarele atributii:

 • •  analizeaza si face propuneri cu privire la necesarul de resurse materiale si umane;

 • •  organizeaza consultari cu membrii comunitarilor locale si cu organizatii neguvernamentale cu privire la prioritatile activitatii Politiei Comunitare Oradea;

 • •  propune consiliului local adoptarea unor hotarari prin care sa previna anumite fapte care afecteaza climatul social;

 • •  prezinta periodic informari in consiliul local privind eficienta politiei si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii acesteia;

 • •  in baza analizelor strategice effectuate de membrii consiliului, cu privire la cauzalitatea starii infractionale locale, mod de operare, tendinte criminogene, stabilesc strategiile de prevenire si combatere a criminalitatii in zona de competenta;

 • •  analizeaza eficienta cooperarii cu celelalte institutii cu atributii in domeniul ordinii publice (politia si jandarmeria).

Art.5 Politia Comunitara Oradea, se subordoneaza Consiliului Local al Municipiului Oradea si este condusa de Primarul Municipiului Oradea. Art.6 Politia Comunitara Oradea coopereaza in indeplinirea misiunilor ce ii revin cu Politia Romana, Jandarmeria si alte institutii ale statului, conform protocoalelor, hotararilor Consiliului Local si dispozitiilor Primarului. Art.7 Politia Comunitara Oradea colaboreaza cu asociatiile si organizatiile Neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice in limitele legii. Art.8 (1) Personalul Politiei Comunitare Oradea se compune din functionari publici si personal contractual.

(2) Politistul local va fi inarmat in conditiile legii, poarta uniforma in timpul serviciului si exercita atributiile specifice stabilite prin lege. Art.9 (1) Personalul Politiei Comunitare Oradea este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege.

(2) Autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal. Art.10 Personalul Politiei Comunitare Oradea isi desfasoara activitatea profesionala pentru asigurarea siguranței cetățeanului in interesul comunitatii, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, a pazei si protectiei obiectivelor de interes public si privat de pe raza competenta, actioneaza in sprijinul institutiilor statului si executa orice alte activitati date in competenta, exclusiv pe baza si in executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.

Art.11 (1) In exercitarea drepturilor conferite de lege, personalul Politiei

ale personalului

Politiei Comunitare

Oradea


Organizare


Conducere

Directorul executiv al Politiei Comunitare Oradea


Comunitare Oradea este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, constitutia si legile tarii, juramantul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne si sa indeplineasca dispozitiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.

(2) In indeplinirea atributiilor de serviciu functionarul public din Politia Comunitara Oradea isi exercita competenta pe raza administrativ teritoriala unde isi desfasoara activitatea.

(3) Personalul Politiei Comunitare Oradea raspunde in conditiile legii pentru modul in care isi executa atributiile de serviciu.

Art.12 Superiorii ierarhici din cadrul Politiei Comunitare Oradea raspund pentru legalitatea dispozitiilor date subalternilor si sunt obligati sa verifice daca acestea au fost transmise si intelese corect si sa controleze modul de indeplinire al lor.

Art.13 Calitatea de functionar public sau cea de angajat se dobandeste si se pierde in conditiile prevazute de lege cu precizarile din prezentul Regulament.

CAPITOLUL II

Structura organizatorica si atributii functionale

Art.14 (1) Politia Comunitara Oradea este organizata pe servicii, birouri si compartimente, conform organigramei din Anexa nr.1

(2) Statul de functii al Politiei Comunitare Oradea este cel din Anexa

nr.2.

Art.15 Conducerea operativa a Politiei Comunitare Oradea se realizeaza de catre directorul executiv al acestei institutii ajutat de 2 directori executivi adjuncti.

Art.16 (1) Directorul executiv al Politiei Comunitare Oradea este seful nemijlocit al intregului personal al Politiei Comunitare Oradea si se subordoneaza Primarului municipiului Oradea.

(2) Directorul executiv al Politiei Comunitare Oradea raspunde de intreaga activitate a Politiei Comunitare Oradea sub aspectul indeplinirii sarcinilor si misiunilor incredintate, asigurarii linistii si ordinii publice cat si pentru cresterea eficientei pazei obiectivelor, a bunurilor de interes public si privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Oradea.

(3) Indeplineste atributiile sub autoritatea si controlul Primarului, este seful intregului personal din subordine si are urmatoarele atributii:

 • •  organizeaza, planifica si conduce întreaga activitate a Politiei Comunitare Oradea;

 • •  conduce nemijlocit si direct birourile si compartimentele prevazute in organigrama;

 • •  aprobă prin dispoziții: numirea, încadrarea, promovarea, salarizarea, detașarea sau delegarea personalului, precum și sancționarea sau încetarea raporturilor de muncă;

 • •  asigura desfasurarea activitatilor Politiei Comunitare Oradea pe baza si exclusiv in limita competentelor stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea si dispozitii ale primarului;

 • •  asigura elaboarea si fundamentarea proiectului planului annual de paza si siguranta publica a municipiului Oradea;

 • •  propune si argumenteaza in Consiliul Consultativ redimensionarea operationala a Politiei Comunitare Oradea;

 • •  este ordonator de credite;

 • •  elaboreaza si fundamenteaza bugetul anual al Politiei Comunitare Oradea;

 • •  întocmește si propune lista anuala de investiții;

 • •  informeaza zilnic primarul in legatura cu actiunile derulate si cu masurile intreprinse de Politia Comunitara Oradea;

 • •  informeaza primarul despre volumul de sesizari si reclamatii inregistrat si masurile initiate pentru solutionarea acestora;

 • •  informeaza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, Consiliul Consultativ despre activitatea Politiei Comunitare Oradea;

 • •  asigura conlucrarea cu asociatii, organizatii neguvernamentale si diferite institutii ale statului pentru indeplinirea atributiilor Politiei Comunitare Oradea;

 • •  reprezinta institutia in cadrul raporturilor de cooperare cu celelalte organe cu atributii in domeniul sigurantei publice si promoveaza elemente de strategie si tactica rezultate din evaluari si prognoze;

 • •  propune acordarea recompenselor;

 • •  coordoneaza aprovizionarea, repartizarea, intretinerea, utilizarea, pastrarea mijloacelor materiale necesare bunei desfasurari a activitatii Politiei Comunitare Oradea;

 • •  constata abaterile disciplinare si aplica sanctiunile prevazute de lege;

 • •  raspunde de exercitarea controlului intern si de legalitatea intregii activitati desfasurate de Politia Comunitara Oradea;

 • •  asigura elaborarea si aplicarea si aplicarea procedurilor specifice pentru a satisface cerintele controlului intern la nivelul tuturor structurilor subordonate;

 • •  in exercitarea atributiilor ce-i revin directorul executiv al Politiei Comunitare Oradea emite decizii cu caracter obligatoriu pentru intregul personal din subordine;

 • •  indeplineste si alte atributii date in competenta prin lege, hotarari ale consiliului local sau decizii ale primarului.

Adjunctii directorului Art.17 (1) Adjunctii directorului executiv al Politiei Comunitare Oradea Executiv al Politiei raspund de indeplinirea in totalitate si intocmai a sarcinilor si misiunilor Comunitare Oradea stabilite pentru structurile din subordine.

 • (2)  Adjunctii directorului executiv al Politiei Comunitare Oradea se subordoneaza exclusiv directorului executiv al Politiei Comunitare Oradea si sunt sefii directi ai personalului incadrat in sectoarele - birourile repartizate pentru coordonare.

 • (3)  Adjunctul I pentru siguranta publica si rutiera se subordoneaza directorului executiv al politiei Comunitare Oradea si are urmatoarele atributii:

 • •  coordoneaza nemijlocit activitatea subunitatilor de siguranta publica si rutiera, birourile si compartimentele din subordine;

 • •  aproba planurile de paza ale obiectivelor si consemnele posturilor de paza;

 • •  aproba traseele de patrulare pentru Politia Comunitara Oradea de siguranta publica si rutiera;

 • •  aproba planurile de actiune si conduce nemijlocit activitatea structurii de interventie a Politiei Comunitare Oradea;

 • •  participa la elaborarea protocoalelor de cooperare cu organele de Politie, Jandarmerie, Serviciilor de Urgenta Profesioniste, asigurand conlucrarea eficienta cu acestea;

 • •  organizeaza, urmareste si controleaza modul de pastrare, utilizare si intretinere a armamentului, munitiei si celorlalte mijloace de interventie;

 • •  asigura operativitatea transmiterii informatiilor privind sesizari, necesitati, urgente, ori alte aspecte circumscrise domeniilor din competenta Politiei Comunitare Oradea si se implica nemijlocit in solutionarea acestora;

  • •  evalueaza situatia operativa la nivelul municipiului pe domenii de activitate si elaboreaza prognoze, strategii si tactici operationale pe care le supune analizei si aprobarii directorului executiv al Politiei Comunitare Oradea;

  • •   constata si cerceteaza evenimentele produse in activitatea personalului din subordine prezinta concluzii si solutii pentru rezolvarea situatiilor create;

  • •  efectueaza controale in legatura cu modul de indeplinire a atributiilor de catre personalul din subordine si raspunde de realizarea indicatorilor de performanta stabiliti de consiliul local;

  • •  organizeaza si asigura sistemele de cooperare cu celelalte institutii: politia, jandarmeria si serviciile de urgenta profesioniste;

  • •  participa nemijlocit la activitatea de selectie si recrutare a personalului pentru structurile din subordine;

  • •  in lipsa directorului executiv al Politiei Comunitare Oradea, exercita atributiile acestuia;

  • •  este inlocuitorul la comanda a directorului executiv al Politiei Comunitare Oradea si indeplineste atributiile in lipsa acestuia;

  • •  indeplineste orice alte atributii stabilite de directorul executiv al Politiei Comunitare Oradea;

  (4) Al doilea adjunct se subordoneaza directorului executiv al Politiei Comunitare Oradea si indeplineste urmatoarele atributii:

  • •  raspunde de buna desfasurare a activitatilor in domeniul urbanistica si disciplina in constructii;

  • •  protectia mediului inconjurator;

  • •   aplicarea legislatiei in domeniul salubrizarii si igienizarii localitatii;

  • •   ecarisaj;

  • •  urmareste asigurarea unui climat de comert civilizat pentru cetatenii comunitatii, verificarea activitatii agentilor economici in vederea asigurarii si respectarii dispozitiilor legale in domeniu;

  • •  coordoneaza procesul de evaluare si apreciere a personalului si face propuneri de avansare sau promovare in functii;

  • •  initiaza colaborari si face propuneri pentru prestari servicii in scopul obtinerii de venituri suplimentare in folosul Politiei Comunitare Oradea;

  • •  verifica nivelul de pregatire profesionala a personalului subordonat din Politia Comunitara Oradea, pe baza testelor de evaluare profesională;

  • •  informeaza zilnic directorul executiv al Politiei Comunitare Oradea in legatura cu activitatea personalului din subordine, precum si cu mutatiile produse in randul efectivelor;

  • •  elaboreaza documentele pentru informarea Consiliului Local al municipiului Oradea in legatura cu activitatea Politiei Comunitare Oradea;

  • •  executa controale tematice si de fond conform planificarii aprobate de directorul executiv;

  • •  analizeaza tendintele de evolutie a problematicii din competenta, cauzele acestora si formuleaza propuneri;

  • •  anual si ori de cate ori situatia impune elaboreaza prognoze cu privire la evolutia principalelor aspecte operative;

  • •   indeplineste si alte atributii stabilite de directorul executiv al Politiei Comunitare Oradea.

Serviciul dispecerat Art. 18 (1) Serviciul dispecerat paza este structura operativa centrala, cu

Paza

activitate neintrerupta, care asigura conducerea in timp real a activitatilor specifice Politiei Comunitare Oradea, centralizarea datelor si informatiilor rezultate din activitatea curenta si asigura cooperarea operativa cu Politia, Jandarmeria si celelalte institutii de specialitate.

(2) Asigura coordonarea operationala a activitatilor specifice desfasurate in teren, conlucrarea operativa cu politia si Jandarmeria in actiuni concrete, precum si evidenta documentelor si activitatilor specifice.

(3) Serviciul dispecerat paza se subordoneaza nemijlocit directorului executiv adjunct prim al Politiei Comunitare Oradea si are urmatoarele atributii:

 • •  centralizează si evalueaza permanent, in timp real, datele si informațiile rezultate din activitatea tuturor serviciilor Politiei Comunitare Oradea, evalueaza principalele tendinte de evolutie a problematicii din competenta si elaboreaza, pe aceasta baza, documente de planificare si informare;

 • •  asigura elaborarea documentelor pentru informarea zilnica a primarului cu privire la problemele care reclama solutionarea la nivelul serviciilor primariei;

 • •  colecteaza datele si informatiile rezultate din activitatea tuturor serviciilor politiei Comunitare Oradea;

 • •  elaboreaza si prezinta zilnic la inceperea programului normal de lucru, sinteza principalelor fapte si evenimente din municipiul Oradea, care este prezentata directorului executiv al Politiei Comunitare Oradea si Primarului municipiului Oradea;

 • •  asigura legatura cu Politia, Jandarmeria, alte entitati cu care Politia Comunitara Oradea intra in relatii pentru indeplinirea atributiilor functionale;

 • •  identifica realizeaza si intretine canalele de legatura cu sectiile de politie si jandarmerie;

 • •  elaboreaza proiectele documentelor de planificare a actiunilor comune cu Politia si Jandarmeria;

 • •  gestioneaza toate problemele de cooperare conlucrare ale politiei Comunitare Oradea;

 • •  asigura supraveghere permanenta a echipamentelor de monitorizare , a sistemelor de alarma si a camerelor video si dispune masurile imediate pentru rezolvarea oricaror evenimemte gestionate

 • •  asigura primirea rapoartelor de la personalul care ctioneaza in teren si informeaza oride cate ori este nevoie, pe directorul executiv al Politiei Comunitare Oradea in legatura cu evolutia situatiei operative;

 • •  asigura transmiterea dispozitiilor conducerii Politiei Comunitare Oradea catre structurile din subordine si urmareste executarea lor;

 • •  asigura functionalitatea mijloacelor de comunicatii radio si fir, precum si a tehnicii de calcul destinate asigurarii legaturilor canalelor de comunicatii cu structurile Politiei Comunitare Oradea;

 • •  implementeaza in bazele de date ale Politiei Comunitare Oradea elementele stabilite prin programele de aplicatie specifice;

 • •  organizeaza, coordonaza, controleaza si urmareste permanent modul in care se realizeaza accesul unitatii la serviciile retelei de internet si raspunde de realizarea din punct de vedere tehnic a paginii web a Politiei Comunitare Oradea;

 • •  stabileste strategia de informatizare pe termen scurt mediu si lung a Politiei Comunitare Oradea;

 • •  asigura respectarea prevederilor legale privind publicarea de date si protectia informatiilor clasificate;

 • •  asigura buna functionare a sistemului informatic a Politiei Comunitare Oradea precum si a legaturii acesteia cu alte sisteme informatice;

 • •   asigura administrarea bazelor de date;

 • •  stabilește gestionează si controlează drepturile de acces la informațiile din bazele de date aflate in competenta si ia masurile de asigurare a confidentialitatii prelucrarilor de date;

 • •  pune in valoare resursele informationale centralizate (informatii si date statistice centralizate, banci de date, rapoarte etc ...) necesare luarii deciziilor de catre factorii de raspundere din cadrul Politiei Comunitare Oradea.

  Serviciul ordine publica


Art.19 (1) Seviciul ordine publica asigura ordinea si linistea publica pe raza de competenta, paza obiectivelor si locurilor de interes public si privat stabilite de autoritatile locala.

(2) Serviciul ordine publica se subordoneaza directorului executiv adjunct prim al Politiei Comunitare Oradea si are urmatoarele atributii:

 • •  asigura paza obiectivelor si bunurilor de interes local aflate in competenta;

 • •  asigura ordinea si linistea publica;

 • •  participa la asigurarea masurilor de ordine publică și siguranță a cetățeanului, cu ocazia manifestarilor publice organizate de Primarie;

 • •  aplica legislatia si actele administrative emise de catre autoritatile locale;

 • •  analizeaza zilnic actiunile rezultatele obtinute si stabilesc masurile ce se impun a fi intreprinse pe raza de competenta pentru cresterea competentei activitatilor spacifice;

 • •  întocmește și propune planurile de pază și acțiune, precum și traseele de patrulare;

 • •  evalueaza periodic situatia operativa pe linie de siguranta publica din zona de competenta;

 • •  planifica itinerariile de deplasare a patrulelor si misiunile acestora conform Planului de Siguranta Publica executand misiuni in cooperare cu organele de Politie si Jandarmerie;

 • •  evalueaza periodic stadiul indeplinirii misiunilor si sarcinilor incredintate si masurile ce impun pentru eficientizarea activitatii;

 • •  implementeaza in sistemul informatic propriu datele stabilite;

 • •  instruieste la intrarea in serviciu personalul cu sarcinile generale si specifice;

 • •  analizeaza la iesirea din serviciu personalul, activitatea desfasurata apreciind prestatia profesionala a acestuia;

 • •  asigura ordinea si siguranta publica in zonele si locurile stabilite prin planul de siguranta publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind comertul strada, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea;

 • •  constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, comertul stradal, protectia mediului inconjurator, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea sau dispozitii ale primarului;

 • •  executa verificari si controale pe linia evidentei populatiei si respectarii regimului domicilierii conform competentei;

 • •   participa la asigurarea masurilor de ordine cu ocazia adunarilor publice mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;

 • •  controleaza cartile de imobil;

 • •  controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectarea igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, luand masurile ce se impun;

 • •  comunica in cel mai scurt timp posibil organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre care a luat la cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;

 • •  insoteste , in conditiile stabilite prin Regulament , functionarii Primariei la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotarari aloe Consiliului Loclao Oradea , asigurand protectia acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;

 • •  verifica si solutioneaza, in limitele legii, sesizarile asociatiilor de proprietari sau locatari, privind savarsirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decat cele cu caracter penal;

 • •  sprijina Politia Roamana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparate;

 • •  asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul local , conform planurilor de paza si siguranta publica;

 • •  asigura supravegherea parcarilor auto, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, si a altor locuri stabilite prin planurile de paza si siguranta publica;

 • •  asigura contra cost paza unor obiective publice si private pe baza de contracte de prestari servicii;

 • •  asigura ordinea publica in interiorul scolilor, gradinitelor, unitatilor sanitare;

 • •  actioneaza impreuna cu Politia , Jandarmeria ,Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si alte autoritari prevazute de lege la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor afectate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

 • •  intervine impreuna cu organele abilitate la solicitarea cetatenilor pentru aplanarea starilor conflictuale , prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale;

  Serviciul circulatie


Art.20 (1) Serviciul circulatie coordoneaza, indruma, sprijina si controleaza activitatea formatiunii specializate pe probleme de siguranta circulatiei ce fac parte din structura politiei Comunitare Oradea.

 • (2) Serviciul circulatie se subordoneaza directorului executiv adjunct prim si are urmatoarele atributii:

 • •  Conlucreaza cu organismele de specialitate ale Primariei, in vederea stabilirii si executarii de masuri care sa asigure cresterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere pe strazile si drumurile publice din municipiul Oradea.

 • •  Organizeaza si executa actiuni specifice in municipiul Oradea cu forte proprii sau in cooperare cu Politia Rutiera sau alte institutii abilitate urmarind respectarea normelor legale de circulatie de catre participantii la trafic;

 • •  Prevenirea accidentelor de cisculatie;

 • •  Organizeaza, coordoneaza si raspunde de executarea masurilor de dirijare si indrumare a traficului rutier si pietonal in cazul executarii unor lucrari in carosabil in scopul desfasurarii fluente si in siguranta a traficului rutier;

 • •  Asigura respectarea legislatiei rutiere pe raza de competenta a municipiului Oradea;

 • •  Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale in zona rezidentiala;

 • •  Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru abateri comise de pietoni, biciclisti si carutasi;

 • •  Constata contravenții si aplica sancțiuni pentru incalcarea normelor privind oprirea stationarea si parcarea autovehiculelor;

 • •  Aplica prevederile Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate;

 • •  Aplica prevederile Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere;

 • •  Ia primele masuri cand se sesizeaza de comiterea unui accident de circulatie cu victime si sesizeaza politia competenta;

 • •  Întocmește și propune traseele de patrulare pentru siguranța rutieră;

 • •  Avizeaza lucrarile de orice gen executate in partea carosabila;

 • •  Verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza neregulile privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si marcajelor rutiere;

 • •  Verifica modul in care se executa lucrarile de reparatii a partii carosabile;

 • •  Sprijina Politia Rutiera in asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri de amploare, transporturi speciale, etc...;

  Serviciul finante

  Contabilitate


  Serviciul

  Administrativ si

  aprovizionare


 • •  Desfasoara activitati de prevenire si educatie rutiera pe segmental de activitate.

Art.21 Seful serviciului finante contabilitate se subordoneaza directorului executiv adjunct secund si are urmatoarele atributii:

 • •  organizeaza conduce si raspunde de intreaga activitate financiar contabila a Politiei Comunitare Oradea;

 • •  indruma, coordoneaza, raspunde si exercita controlul intern asupra activitatii compartimentelor din subordine;

 • •  analizeaza, intocmeste si propune proiectul de buget de venituri si cheltuieli;

 • •  urmareste si raspunde de operatiunile care stau la baza intocmirii balantei de verificare si intocmeste bilantul trimestrial si anual;

Art.22(1) Serviciul administrativ si aprovizionare raspunde de asigurarea conditiilor materiale necesare desfasurarii activitatii celorlalte compartimente ale Politiei Comunitare Oradea.

 • (2) Serviciul administrativ si aprovizionare are urmatoarele atributii:

 • •  raspunde de buna executare a lucrarilor de intretinere, de utilizarea rationala a consumabilelor si evidenta bunurilor mobile si immobile, instalatiilor aferente mijloacelor fixe, obiecte de inventar, materialelor din dotarea institutiei;

 • •  asigura asistenta tehnica a instalatiilor aferente cladirilor din administrare;

 • •  intocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico materiala;

 • •  intocmeste documentatia privind achizitiile de bunuri si materiale, obiecte de inventar, urmarind derularea contractelor de achizitie, primirea, pastrarea si eliberarea acestora;

 • •  urmareste derularea contractelor privind lucrarile de intretinere si reparatii curente a bunurilor, autovehiculelor si cladirilor din administrarea institutiei;

 • •  urmareste derularea contractelor privind utilitatile furnizorilor de apa-canal, energie electrica, gaze naturale, salubritate, etc.;

 • •  face propuneri pentru efectuarea reparatiilor curente sau capitale la immobile;

 • •  raspunde de aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor la sediul institutiei si cladirilor din administrare;

 • •  intocmesteplanul de evacuare in caz de incendii, asigura instruirea personalului asupra regulilor generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor;

 • •  asigura spatii pentru arhivarea in condiții legale a documentelor si actelor Politiei Comunitare Oradea;

 • •  asigura achizitionarea, evidenta, pastrarea, depozitarea mijloacelor tehnice din dotarea PolitieiComunitare Oradea;

 • •  coordoneaza activitatea parcului auto al soferilor, punand la dispozitie si deservind cu autoturismele din dotare intreaga activitate a institutiei.

Serviciul personal Art.23 (1) Serviciul personal evaluare si instruire raspunde de evaluare si instruire implementarea politicii de personal, respectarea prevederilor legale in materie, pregatirea profesionala a personalului, evaluarea periodica si atestarea acestuia.

 • (2) Serviciul personal evaluare si instruire se subordoneaza in exclusivitate directorului executiv adjunct secund.

 • (3) Serviciul personal evaluare si instruire are urmatoarele atributii:

 • •  propune conducerii Politiei Comunitare Oradea o strategie de asigurare cu personal si urmareste implementarea acesteia;

 • •  Propune modificari de structuri organizatorice si de personal ale serviciilor aparatului propriu al Politiei Comunitare Oradea si pregateste documentatia necesara;

 • •  Întocmește și propune testele de evaluare profesională;

 • •  Propune variante de actualizare a organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare;

 • •  Intocmeste fisele de post si fisele de evaluare a posturilor pentru personalul contractual si pentru functionarii publici ai institutiei;

 • •  Organizeaza la nivelul institutiei actiunea de evaluare anuala a performantelor profesionale ale salariatilor;

 • •  Verifica corectitudinea intocmirii, propune in conditiile legii salarul de incadrare a personalului si gestioneaza fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul incadrat cu contract individual de munca si rapoartele de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici;

 • •  intocmeste cu respectarea prevederilor legale in vigoare proiecte de dispozitii de numire, incadrare, promovare salarizare, detasare sau delegare, de sanctionare precum si pe cele de incetare a raporturilor de munca;

 • •  elaboreaza lucrari privind evidenta si miscarea personalului;

 • •  intocmeste dosarele in vederea pensionarii personalului si le inainteaza in termen legal organelor competente;

 • •  elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat la cerere;

 • •  intocmeste, elibereaza si vizeaza periodic legitimatii de acces in institutie, ecusoane, legitimatii de control in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la incetarea raporturilor de munca;

 • •  colaboreaza cu medicul de medicina muncii in vederea asigurarii examenului medical si angajarea in munca si controlului medical periodic;

 • •  pastreaza si tine la zi carnetele de munca ale salariatilor din aparatul propriu operand toate modificarile intervenite ca urmare a schimbarii functiei, clasei, gradului/ treptei profesionale, modificarii salariului pana la inmanarea acestora catre titular;

 • •  inregistrarea personalului nou angajat si a modificarilor intervenite in activitatea celui existent in “Registrul general de evidenta a salariatilor”;

 • •  raspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfectionare al personalului din aparatul propriu;

 • •  organizeaza promovarea personalului ca urmare a evaluării performantelor profesionale individuale;

 • •  elaborarea documentației necesare acordarii salariului de merit pentru eforturi si rezultate deosebite, centralizarea propunerilor din partea sefilor de servicii si intocmirea dispozitiei de acordare;

 • •  tine evidenta la zi a vechimii in munca a salariatilor so comunica modificarea sporului de vechime si a altor sporuri acordate la salariul de baza potrivit legii;

 • •  asigura secretariatul si urmareste desfasurarea perioadei de stagiu a functionarilor publici debutanti pana la definitivarea in functie publica;

 • •  raspunde de instruirea personalului, verifica periodic starea de pregatire a acestuia;

 • •  intocmeste planul annual de pregatire a politistilor, pe categorii de personal, care se supune aprobarii conducerii Politiei Comunitare Oradea;

 • •  elaboreaza materialele didactice necesare pregatirii profesionale;

 • •  conduce nemijlocit procesul de pregatire profesionala;

 • •  organizeaza si conduce sedintele de tragere cu armamentul din dotarea personalului;

 • •  asigura testarea psihologica anuala a personalului cu sarcini operative;

 • •  asigurainstruirea personalului pe linie de protectia muncii.

  Serviciul control


  Compartimentul inspectie comerciala


Art.24 (1) Serviciul control asigura respectarea legalitatii in domeniul urbanismului si disciplinei in constructii, protectia mediului si salubrizarea urbana si asigurarea unui climat de comert civilizat pentru cetatenii comunitatii.

(2) Serviciul control are in subordine urmatoarele compartimente:

 • •  Compartimentul inspectie comerciala;

 • •  Compartimentul disciplina urbanistica;

 • •  Compartimentul protectia mediului.

Art.25 (1) Compartimentul inspectie comerciala are ca scop asigurarea unui climat de comert civilizat pentru cetatenii comunitatii, verificarea activitatii agentilor economici in vederea asigurarii aplicarii si respectarii dispozitiilor legale in domeniile:

 • •  Prestari servicii;

 • •  Alimentatie publica;

 • •  Producatori particulari;

 • •  Piete agroalimentare targuri si oboare;

(2) Atributiile principale:

 • •  constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea regulilor generale de comert stabilite prin legi, hotarari ale consiliului local sau decizii ale primarului;

 • •  urmareste dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor comerciale in locuri autorizate de Primarie;

 • •  controleaza respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare si industriale in piete, targuri si oboare;

 • •  sprijina organele de control sanitar veterinar si protectia consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu;

 • •  controleaza modul de exercitare a profesiilor liberale;

 • •  acorda avizele si autorizatiile prevazute de lege pentru toate activitatile in domeniu;

 • •  combate comertul cu bunuri a caror provenienta nu poate fi dovedita;

 • •  controleaza modul de respectare a obligatiilor ce revin agentilor economici cu privire la afisarea preturilor, a respectarii standardelor de calitate a

  Compartimentul disciplina urbanistica


  Compartimentul protectia mediului


produselor si serviciilor, exactitatea folosirii cantarelor si a masuratorilor produselor vandute, etc;

 • •  verifica in incinta unitatilor de invatamant a căminelor si locurilor de cazare pentru elevi si studenti precum si aleile de acces in aceste institutii daca se comercializeaza sau se expun spre vanzare bauturi alcoolice tiparituri si inregistrari audio-video cu caracter obscene precum si alte marfuri sau produse interzise de lege;

 • •  verifica modul de valorificare a obiectelor de cult si tipariturilor cu caracter bisericesc.

Art.26 (1) Compartimentul disciplina urbanistica are ca scop asigurarea respectarii legislatiei in domeniul urbanismului si disciplinei in constructii.

 • (2) Domenii de activitate:

 • -  disciplina urbanistica;

 • -  avizarea din punct de vedere a securitatii a proiectelor de constructii;

 • -  verificarea si contrlul disciplinei in constructii.

 • (3) Atributii principale:

 • •  efectueaza controale pentru depistarea constructiilor si organizarilor de santier fara autorizatie, sau cu incalcarea prevederilor legale;

 • •  verifica sesizarile si reclamatiile cetatenilor referitoare la disciplina in constructii;

 • •  participa la masurile pentru dezafectarea constructiilor efectuate fara autorizatie;

 • •  sesizeaza unitatile de politie cu privire la continuarea constructiilor fara autorizatie, fata de care s-a dispus sistarea;

 • •  constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea prevederilor legale in domeniul disciplinei in constructii;

 • •  acorda avizele si autorizatiile prevazute de lege pentru activitatile in domeniu.

Art.27 (1) Compartimentul protectia mediului are ca scop asigurarea respectarii normelor legale privind protectia mediului si salubrizarea Primariei.

 • (2) Domenii de activitate:

 • -  protectia mediului inconjurator;

 • -  eliminarea surselor de zgomot si poluare;

 • -  aplicarea legislatiei in domeniul salubrizarii si igienizarii Primariei;

 • -  ecarisaj.

 • (3) Atributii:

 • •  controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel;

 • •  controleaza modul de respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa;

 • •  constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind protectia mediului inconjurator;

 • •  controleaza respectarea standardelor si normelor legale referitoare la nivelul de zgomot si poluare;

 • •  identifica bunurile abandonate pe domeniul public si aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • •  participa la combaterea epizotiilor si semnalizeaza serviciile de ecarisaj despre existenta cainilor fara stapan;

 • •  verifica in teren si rezolva problemele rezultate din sesizari si audiente in ceea ce priveste buna gospodarire si respectarea normelor de protectie a mediului;

  • acorda avizele si autorizatiile prevazute de lege pentru toate activitatile in domeniu.

  Serviciul Secretariat

  Registratura si Relatii cu publicul

  Art.28 Serviciul secretariat registratura si relatii cu publicul se subordoneaza directorului executiv adjunct secund al politiei Comunitare Oradea si are urmatoarele atributii:

  • •  organizeaza si asigura evidenta documentelor in cadrul politiei Comunitare Oradea;

  • •  primeste inregistreaza si prezinta conducerii intreaga corespondenta si o repartizeaza conform rezolutiei;

  • •  asigură relațiile cu publicul și primirea sesizărilor scrise de la cetățeni;

  • •  executa lucrari de multiplicare, dactilografiere;

  • •  asigura primirea cetatenilor in audienta la conducerea unitatii si urmareste comunicarea in termen a raspunsurilor catre petitionari;

  • •  planifica, organizeaza si asigura buna desfasurare a conferintelor de presa;

  • •  asigura respectarea prevederilor legale privind publicarea de date si protectia informatiilor clasificate.

  Biroul informatica

  Art. 29 Biroul informatica se subordoneaza directorului executiv adjunct

  secund al Politiei Comunitare Oradea si are urmatoarele atributii:

  • •  asigura adaptarea permanenta a sistemului informational la modificarile legislative aparute;

  • •  administreaza reteaua internet;

  • •  gestioneaza conectarea utilizatorilor din cadrul Politiei Comunitare Oradea la reteaua internet;

  • •  urmareste traficul de utilizare a retelei internet;

  • •  asigura asistenta tehnica celorlalte compartimente in vederea exploatarii rationale e echipamentului informatic cat si pentru utilizarea eficienta si corecta a aplicatiilor informaticii implementate;

  • •  stabileste necesarul de tehnica de calcul, precum si aplicatiile informatice ce urmeaza a fi achizitionate pe parcursul unui an calendaristic;

  • •  intretin si repara echipamentul informatic.

  Biroul juridic

  Art.30 (1) Biroul juridic raspunde de aplicarea si respectarea legislatiei in

vigoare.

(2) Biroul juridic se subordoneaza directorului executiv si are urmatoarele atributii:

 • •  avizeaza pentru legalitate dispozițiile conducerii Politiei Comunitare Oradea;

 • •  colaboreaza la intocmirea priectelor de hotarari, decizii, pentru imbunatatirea activitatii in domeniile specifice;

 • •  analizeaza si avizeaza de legalitate dispozitiile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, incadrari in munca, incetarea relatiilor de serviciu, aplicarea de sanctiuni disciplinare, etc ...);

 • •  participa la intocmirea contractelor in care Politia Comunitara Oradea este parte si le avizeaza din punct de vedere juridic;

 • •  sesizeaza conducerea Politiei Comunitare Oradea cu orice aspecte legate de nerespectarea legislatiei in vigoare pe care le constata in activitatea compartimentelor;

 • •  transmite la solicitarea instantelor judecatoresti sau altor organe relatii solicitate sau copii dupa acte;

 • •  acorda la solicitarea cetatenilor relatii, precizari si indrumari in legatura cu aplicarea actelor normative in vigoare legate de activitatea Politiei Comunitare Oradea;

  Functii


  Functii de conducere


  Functii de

  Executie


  Procedura de

  Evaluare


 • •  aduce la cunostiinta celorlalte compartimente actele cu caracter normative in vigoare;

 • •  asigura reprezentarea Politiei Comunitare Oradea in fata instantelor judecatoresti in cauzele civile si cele de contencios administrativ;

 • •  promoveaza la initiativa conducerii actiuni judecatoresti pentru recuperarea debitelor pe baza propunerilor si documentelor puse la dispozitie de conducerea Politiei Comunitare Oradea;

 • •  formuleaza apeluri, recursuri si redacteaza actiuni judecatoresti si intampinari;

 • •  tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti;

 • •  coordoneaza gestiunea crizelor si a conflictelor de comunicare ce pot afecta increderea opiniei publice in legatura cu angajamentele programele si actiunile Politiei Comunitare Oradea;

 • •  raspunderea de transmiterea informatiilor publice in relatiile cu mass media conform Legii 544/2001 si a normelor metodologice de aplicare, indeplineste atributiile functionarului de securitate conform HG 585/2002 si a Legii 552/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

CAPITOLUL III

Personalul Politiei Comunitare Oradea

Art.31 Functiile din politia Comunitara Oradea se clasifica dupa cum urmeaza:

 • a) Clasa I cuprinde functiile pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;

 • b) Clasa a II a cuprinde functiile pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;

 • c) Clasa a III a cuprinde functii pentru a caror ocupare sunt necesare studii medii, liceale absolvite cu diploma;

 • d) Personal contractual - cuprinde functiile pentru a caror ocupare sunt necesare studii gimnaziale.

Art. 32 (1) Dupa nivelul atributiilor, functionarii publici din cadrul Politiei Comunitare Oradea pot fi functionari publici de conducere sau functionari publici de executie.

(2) Politistii Comunitari cu functii de conducere sunt numiti in una din urmatoarele functii publice:

 • a) Director executiv

 • b) Director executiv adjunct

 • c) Sef serviciu

 • d) Sef birou

 • e) Sef compartiment (sef tura formatie)

Art. 33 (1)Politistii sunt numiti in functie specifica de agent local.

(2) Functia de executie de agent local este structurata pe grade profesionale si cuprind urmatoarele categorii:

 • a) Consilier principal;

 • b) Referent superior;

 • c) Referent asistent;

 • d) inspector;

 • e) referent.

Art. 34 (1)Salariatii Politiei Comunitare Oradea pot fi numiti debutanti sau definitivi, in conditiile legii.

(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea functionarilor debutanti se evalueaza cu procedura de evaluare a activitatii functionarilor

Statut

Proceduri

Speciale

Conditii de

Concurs

Ocuparea functiilor

Vacante

Concursul


Probe de examen

Dosare candidati

Dosare respinse

Obligatii candidati admisi


Curs de formare


publici debutanti.

CAPITOLUL IV

Selectionarea, pregatirea si numirea politistilor locali

Art. 35 Statutul de functionar public in cadrul Politiei Comunitare Oradea se dobandeste in conditiile legii.

Art. 36 La infiintarea Politiei Comunitare Oradea, personalul acestuia va fi transferat din randul gardienilor publici in conditiile art. 169 si art.170 din Codul muncii.

Art. 37 Persoana care se inscrie la concurs si urmeaza sa fie numita pe o functie publica in cadrul Politiei Comunitare Oradea, indiferent de rasa nationalitate, sex, religie, avere, sau origine sociala trebuie sa indeplineasca conditiile generale legale prevazute pentru politistii comunitari si conditiile specifice de ocupare a postului scos la concurs.

Art. 38 Conditiile de organizare si desfasurare a concursului sau examenului sunt stabilite prin hotararea Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 39 (1) Concursul va cuprinde trei etape astfel:

 • a) selectarea dosarelor de inscriere;

 • b) lucrare scrisa/ teste grila pentru verificarea cunostintelor necesare indeplinirii atributiilor functiei sau postului.

 • c) interviu

(2) Conditiile generale, conditiile specifice precum si bibliografia concursului se stabilesc in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice. Art. 40 Ocuparea postului de catre personalul contractual se face prin sustinerea unei probe scrise si a interviului, in raport de cerintele stabilite prin fisa postului conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual. Art. 41 (1) Dosarele candidatilor se intocmesc, in conditiile legii, diferentiat pentru functionarii publici sau personalul contractual, dupa caz.

(2) Documentele privind organizarea si desfasurarea concursului lucrarile candidatilor la probele sustinute si procesul verbal cuprinzand punctajul obtinut se indosariaza separate, pentru fiecare concurs. Art. 42 (1) Dosarele intocmite conform art. 41, in cazul candidatilor admisi se completeaza cu copia procesului verbal cuprinzand punctajul obtinut.

(2) Dosarele candidatilor respinsi se restituie acestora, la cerere, pe baza de semnatura.

Art. 43 (1) Candidatii declarati admisi au obligatia sa se prezinte in vederea numirii in functie in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut de lege pentru solutionarea contestatiilor.

(2) Dosarele candidatilor admisi se prezinta primarului, care emite dispozitia de numire in functia publica in termen de 15 zile de la expirarea termenului prevazut de lege pentru solutionarea contestatiilor.

(3) Neprezentarea candidatilor in vederea numirii atrage decaderea din dreptul de a fi numiti in functiile pentru care au candidat, in acest caz, este notificat urmatorul candidat din lista cuprinzand punctajele finale ale concursului cu conditia ca acesta sa fie obtinut punctajul final minim necesar ocuparii postului.

Art. 44 (1) Dupa prezentarea in vederea numirii, politistii locali vorurma un curs de formare organizat in centrele proprii sau alte institutii abilitate.

Juramantul de credinta


Drepturile si obligatiile personalului


Restituirea

Cheltuielilor


Uniforma de

Serviciu


Obligatii generale


(2) La terminarea cursurilor politistii vor sustine examenul in vederea obtinerii certificatului de absolvire.

(3) Contravaloarea cursurilor de formare se suporta din bugetul propriu. Art. 45 (1) La încadrare, functionarii publici din cadrul Politiei Comunitare Oradea vor depune jurământul de credința în fata directorului executiv al Politiei Comunitare Oradea, în prezenta superiorului ierarhic si a unui coleg.

 • (2) Juramântul are urmatorul continut: „Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic în mod corect si fara partinire legile tarii, sa îndeplinesc constiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit functiei, sa respect normele de conduita profesionala si civica si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.” Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

 • (3) Refuzul depunerii juramântului prevazut la alin. (2) atrage revocarea actului administrativ de numire în functie.

 • (4) Juramântul de credinta este semnat de catre functionarul public, de directorul executiv al Politiei Comunitare Oradea, superiorul ierarhic, precum si de catre colegul asistent.

 • (5) Juramântul de credinta este contrasemnat de primar, se pastreaza la dosarul profesional al functionarului public, iar o copie se înmâneaza acestuia.

 • (6) Prevederile alin. 1 -5 se aplica si functionarilor din Politia Comunitara Oradea proveniti din randul gardienilor publici.

Art. 46 (1) Agentii comunitari vor incheia, pentru o perioada de 3 ani, un angajament de serviciu, în forma scrisa, cu clauze pentru ambele parti, referitoare la drepturi si obligatii, conditiile de pregatire si perioada pentru care functionarul public se obliga sa desfasoare activitati în cadrul Politiei Comunitare Oradea.

 • (2) Dupa semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul profesional al fiecarui functionar public.

 • (3) Prevederile alin. 1 - 2 se aplica si pentru agentii comunitari proveniti din randul gardienilor publici.

Art.47 Daca functionarului public din Politia Comunitara Oradea,numit în functia publica, îi înceteaza raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia,înaintea expirarii perioadei prevazute în angajamentul de serviciu, acesta este obligat sa restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregatirea sa, proportional cu perioada ramasa neefectuata pâna la expirarea termenului prevazut la aricolul anterior.

Art.48 (1)Functionarii publici din cadrul Politiei Comunitare Oradea au dreptul la uniforma de serviciu si echipament de protectie specific locului si conditiilor de desfasurare a serviciului, care se acorda gratuit.

 • (2) Articolele din care se compune uniforma si durata maxima de uzura sunt prevazute in anexa nr.3.

 • (3) Descrierea uniformei de serviciu, legitimatiei de serviciu si a insemnelor distinctive de ierarhizare a personalului Politiei Comunitre Oradea sunt prevazute in anexa nr.4.

 • (4) Uniforma si însemnele distinctive se poarta numai în timpul executarii serviciului.

Art. 49 (1) Agentii comunitari au urmatoarele obligatii generale:

• Sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce le revin si sa nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu;

 • •  La intrarea in serviciu sa verifice locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea incuietorilor, a amenajarilor tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si sa ia in caz de nevoie, masurile care se impun;

 • •  Sa cunosca prevederile legale care reglementeaza activitatea de siguranta publica, prevederile planului de siguranta publica, fisa postului si precizarile sefilor ierarhici facute la intrarea in serviciu;

 • •  Sa insoteasca parsoanele carora li s-a permis accesul in incinta, pe baza documentelor stabilite si sa se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

 • •  Sa nu paraseasca postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in consemnul postului;

 • •  Sa verifice obiectivul incredintat spre paza sau zona in care isi desfasoara activitatea cu privire la axistenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave in cazul in care acestea s-au produs, sa ia primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea consecintelor acestor evenimente si sa sesizeze organele competente;

 • •  In cazul savarsirii unei infractiuni flagrante ia masuri de conducere si predare a faptuitorului structurilor Inspectoratului General al Politiei Romane competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut asigura paza bunurilor, nu permite patrunderea in campul infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta intocmind totodata proces verbal cu cele constatate.

 • •  Sa constate contraventiile date in competenta si sa aplice sanctiunile potrivit legii;

 • •  Sa faca uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;

(2) Pe timpul patrularii agentii comunitari pot folosi autovehicule cu insemnul distinctiv Politia Comunitara Oradea.

Drepturi si obligatii

Principale


Art. 50 (1) In realizarea atributiilor ce-i revin potrivit legii, agentii comunitari

au urmatoarele drepturi si obligatii principale:

 • •  Sa legitimeze persoanele care au incalcat dispozitiile legale sau despre care au indicii ca se pregatesc sa comita sau au comis o fapta ilicita;

 • •   Sa solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea identificarea si conducerea la unitatilor teritoriale ale politiei a persoanelor care au comis fapte penale;

 • •  In cazul infractiunilor flagrante, conduce si preda unitatilor Politiei Romane pe faptuitori si ia masurile ce se impun pentru conservarea si paza locului faptei, daca este cazul, pana la sosirea autoritatilor abilitate;

 • •   Sa constate si sa aplice, in conditiile legii, contraventiile pentru incalcarea ordinei si sigurantei publice, curatenia localitatilor, regulilor de comert stradal sau alte contraventii , pentru care li se stabilesc competente , prin legi, hotarari ale Guvernului su ale Consiliului Local ;

 • •  Sa poarte si s foloseasca, in conditiile legii, armementul si munitia, precum si celelalte mijloace de aparare si interventie numai in timpul serviciului;

 • •  Sa conduca la sediul Politiei Comunitare a municipiului Oradea orice persoana, care , prin actiunile ei, pericliteaza viata altor persoane, ordinea publica sau alte valori sociale , precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a a caror identitate nu a putut si stabilita in conditiile legii si sa prezinte un raport scris in legatura cu motivele conducerii persoanei respective la sediul politiei;in cazul nerespectarii dispozitiilor

  Raza de competenta


  Patrimoniul


  Asigurarea tehnico-materiala

  Folosirea armelor letale si neletale

  Dreptul de asociere

  Dispozitii finale


date de functionarul public din cadrul Politiei Comunitare a municipiului Oradea , acesta este indreptatit s foloseasca forta in conditiile legii;

 • •  In exercitarea atribuțiilor de serviciu, agentul comunitar este obligat sa poarte la uniforma insigna cu numar distinctiv de identificare si sa prezinte legitimatia de serviciu , cu exceptia situatiilor in care lipseste timpul necesar pentru aceasta formalitate;dupa incheierea oricarei interventii, acesta se legitimeaza si isi declara functia pe care o detine in unitatea din care face parte;

 • •  Sa foloseasca gratuit mijloacele de transport local aflate in proprietatea Primariei municipiului Oradea , pentru executarea, in timpul serviciului, a unor misiuni in zona de competenta.

(2) In exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege functionarul public din Politia Comunitara a municipiului Oradea are obligatia sa respecte intocmai drepturile fundamentale ale omului, prevazute de lege si Conventia Europeana a drepturilor omului.

Art.51 .In indeplinirea atributiilor prevazute de prezentul Regulament, agentul comunitar isi exercita competenta exclusiv pe raza municipiului Oradea.

CAPITOLUL VI

Valorificarea patrimoniului, solutionare drepturilor si obligatiilor nascute din contracte

Art.52 (1) Patrimoniul Corpului Gardienilor Publici ( cu activul si pasivul), se preia , in conditiile legii de catre Consiliul judetean Bihor si se preda structurii nou infiintate conform protocolului incheiat cu Primaria Municipiului Oradea.

(2) Inventarierea patrimoniului se realizeaza de comisii special constituite.

(3) Patrimoniul inventariat potrivit prevederilor alin.(2) se repartizeaza Politiei Comunitare Oradea , in termen de..................zile.

Art.53 Asigurarea tehnico-materiala a Politiei Comunitare Oradea se va desfasura conform reglementarilor proprii stabilite prin hotarari ale Consiliului Local.

Art. 54 Politia Comunitara Oradea este autorizata sa procure, sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale precum si munitia corespunzatoare pentru inarmarea personalului propriu in conditiile prevazute de lege.

Art. 55 Personalul Politiei Comunitare Oradea se poate asocial in organizatii sindicale sau in alte organizatii, in conditiile legii.

Art.56 Toate compartimentele vor studia, analiza si propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, sporirea vitezei de circulatie a documentelor, simplificarea evidentei.

Toti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor, luand masurile de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

Art.57 Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiei muncii si salarizarii.

Art.58 Prezentul ROF se va aduce la cunostinta tuturor serviciilor si birourilor aparatului propriu sub semnatura sefilor aparatului propriu, conducatorii acestora avand obligatia sa asigure sub semnatura luarea la cunostinta de catre toti salariatii din subordine.

Art.59 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Oradea nr.672 din 31 august 2005 si intra in vigoare la data de 01 septembrie 2005