Hotărârea nr. 666/2005

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 septembrie 2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 septembrie 2005

Analizând raportul de specialitate nr.217.819 din data de 17 august 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 septembrie 2005,

Ținând seama de prevederile Legii nr.188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta nr. 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005,

Conform art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

In conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

Avand in vedere prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2005, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24 / 2000 [...], aprobata prin Legea nr. 112/2005;

În baza art. 38 alin.2 lit.e și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de functii si numarul de personal din cadrul ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile incepand cu data de 1 septembrie 2005, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integranta din prezent hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.666.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin

Anexa nr. 1

Organigrama institutiei publice de interes local - ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA

valabila incepand cu data de 1 SEPTEMBRIE 2005

CONSILIUL LOCAL

PRIMAR

VICEPRIMAR

Director Executiv


Director Exec.Adj.


Director Exec.Adj.


Serviciul Social


Centrul de zi


Comp.Coord.CentreMulti


Comp. Resurse Umane


Director


Cantina Municipala


Comp.Ajutor Social


Comp.Pers. cu Handicap


Contabil sef


Serviciul Operat.Financ. si Contr.Financ.Prev.


Comp.Prestari Serv. Soc.


Biroul Rel.cu Publicul


Comp. contabilitate


Comp.Cont.Publ.-Salariz.


Comp.Asist Soc. la Dom.


Comp. Colab. APL-ONG - 3 - 3


Biroul Locuinte Sociale

1 5 - 6


Comp. Juridic


Serviciul orientare scolara si profesionala 1 1 - 2


Comp . Buget


Serv. Administr.-Aproviz.

1 1 10 12


Comp.Protectia Copilului


Comp. consiliere psihologica


Conducere


Executie


Deservire


13 74 33


TOTAL

120


Comp. educatie scolara


din care : din care :


din


care:-funct.publ.=7


-funct.publ.=53


Comp. administrativ


Serviciul Administrativ


Anexa nr.2

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.666 din 31.08.2005

STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE PERSONAL valabile incepand cu data de 1 septembrie 2005

• FUNCȚIONARI PUBLICI:

Nr. crt

Functia

Nr.posturi      |

T

o t a

l

Conduce re

Execuție

O c u P a t e

V a c a n t e

O c u P a t e

V a c a n t e

FUNCȚII DE CONDUCERE:

1.

Director executiv - Consilier juridic I superior 1

1

1

-

-

-

2.

Director executiv adjunct social-consilier I superior 1

1

-

1

-

-

3.

Director executiv adjunct econ.- consilier I superior 3

1

1

-

-

-

4.

Sef serviciu -consilier I superior 1

1

1

-

-

-

5.

Sef serviciu - consilier I superior 1

1

1

-

-

-

6.

Sef birou - consilier I superior 1

1

1

-

-

-

7.

Sef birou - consilier I asistent 3

1

1

-

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic        I superior 1

1

-

-

1

-

2.

Consilier juridic        I superior 2

1

-

-

1

-

3.

Consilier             I superior 2

2

-

-

2

-

3.

Consilier             I superior 3

1

-

-

1

-

8.

Refer. de specialitate II superior 1

1

-

-

1

-

4.

Referent              III superior 1

6

-

-

6

-

5.

Referent             III superior 2

1

-

-

1

-

5.

Referent             III superior 3

4

-

-

3

1

6.

Consilier               I principal 1

4

-

-

4

-

7.

Consilier              I principal 3

6

-

-

6

-

11.

Consilier              I asistent 2

2

-

-

1

1

13.

Consilier              I asistent 3

13

-

-

13

-

14.

Refer. de specialitate II asistent 3

2

-

-

2

-

15.

Referent             III asistent 3

2

-

-

2

-

16.

Referent            III debutant

2

-

-

-

2

16.

Consilier             I debutant

5

-

-

3

2

TOTAL

60

6

1

47

• ANGAJAȚI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA:

Nr. crt

Functia

S tu di i

Gra

d/

trea

pta

Nr. po stu ri afe ren

Posturi ocupate

Posturi vacante

C o n d

E x e c

D e s

C o n d

Ex ec

D

es

te

1.

Director

S

I A

2

2

-

-

-

-

-

2.

Contabil șef

S

I A

2

2

-

-

-

-

-

3.

Sef

serv.(insp.spec.)

S

I A

1

1

-

-

-

-

-

4.

Inspector spec.

S

I A

2

-

1

-

-

1

-

5.

Inspector spec.

S

III

3

-

2

-

-

1

-

6.

Inspector spec.

S

Deb

3

-

2

-

-

1

-

7.

Referent de spec.

SSD

Deb

1

-

-

-

-

1

-

8.

Șef serviciu

M

I A

1

1

-

-

-

-

-

9.

Inspector

M

I A

3

-

3

-

-

-

-

10.

Inspector

M

II

1

-

1

-

-

-

-

11.

Referent

M

II

5

-

5

-

-

-

-

12.

Referent

M

III

2

-

2

-

-

-

-

13.

Referent

M

deb

1

-

-

-

-

1

-

14.

Administrator

M

I

1

-

-

1

-

-

-

15.

Administrator

M

II

1

-

-

1

-

-

-

16.

Magaziner

M

I

1

-

-

1

-

-

-

17.

Portar

I

7

-

-

7

-

-

-

18.

Îngrijitoare

I

5

-

-

5

-

-

-

19.

Muncitor calificat

I

1

-

-

1

-

-

-

20.

Muncitor calificat

II

1

-

-

1

-

-

-

21.

Muncitor calificat

III

3

-

-

3

-

-

-

22.

Muncitor calificat

IV

1

-

-

1

-

-

-

23.

Muncitor calificat

V

6

-

-

6

-

-

-

24.

Muncitor calificat

VI

4

-

-

4

-

-

-

25.

Muncitor necalificat

2

-

-

2

-

-

-

TOTAL

60

6

16

33

-

5

-

NUMAR TOTAL DE PERSONAL: 120

Oradea, 31 august 2005.