Hotărârea nr. 663/2005

privind aprobarea achitarii cotizatiei municipiului Oradea la Asociatia culturala europeana Les Recontres pentru anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea achitării cotizației municipiului Oradea la Asociația culturală europeană Les Recontres pentru anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.122.317 din data de 16 august 2005, întocmit de către Compartimentul Relații Externe, prin care propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea aderării municipiului Oradea la Asociația culturală europeană Les Recontres,

Les Rencontres este o Asociație pentru cultură a orașelor și regiunilor Marii Europe, este singura rețea europeană care organizează întâlniri ale aleșilor și decidenților locali pe probleme culturale. Asociația are peste 300 de membri, printre aceștia numărându-se și primării, consilii locale, consilii județene și centre culturale din România. Sediul Asociației este la Paris, Franța (Les Rencontres, 3, rue Roger, F 75014, Paris);

Rolul Asociației Les Rencontres este acela de participant activ la dezvoltarea culturală în Europa și la afirmarea rolului esențial al colectivităților locale, mai ales în perspectiva lărgirii Uniunii Europene și a construirii “Noii Europe”. Se dorește, în special, aprofundarea dialogului cu oficialii aleși ai țărilor candidate la Uniunea Europeană. Asociația Les Rencontres dorește să joace un rol esențial în elaborarea unei “Europe a Culturii” și consideră de o importanță crescândă atât colaborarea culturală între tările europene cât și colaborarea între colectivitățile lor locale.

În baza art. 38 alin (2) lit.x și y și art. 46 alin.2, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă plata cotizației municipiului Oradea la Asociația Les Recontres, aferentă anului 2005, în sumă de 600 Euro.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Relații Externe și Direcția Economică..

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Compartimentul Relații Externe,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.663.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin