Hotărârea nr. 66/2005

privind aprobarea contributiei Primariei Municipiului Oradea in proiectul intitulat „Imbunatatirea gestionarii fondurilor publice prin implementarea unui program de instruire a personalului din cadrul administratiei publice locale”, depus in cadrul prog

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea contributiei Primariei Municipiului Oradea in proiectul intitulat „Imbunatatirea gestionarii fondurilor publice prin implementarea unui program de instruire a personalului din cadrul administratiei publice locale”, depus in cadrul programului Phare 2002 - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local

Analizând Raportul de specialitate nr.54.417din data de 21 ianuarie 2005 întocmit de către Serviciul Comunicare Dezvoltare, prin care propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea contributiei Primariei Municipiului Oradea in proiectul intitulat „Imbunatatirea gestionarii fondurilor publice prin implementarea unui program de instruire a personalului din cadrul administratiei publice locale”, depus in cadrul programului Phare 2002 - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local,

In cadrul programului Phare lansat de Uniunea Europeana prin Ministerul Administratiei si Internelor, Primaria municipiului Oradea a depus proiectul „Imbunatatirea gestionarii fondurilor publice prin implementarea unui program de instruire a personalului din cadrul administratiei publice locale”.

Scopul proiectului Imbunatatirea gestionarii fondurilor publice prin implementarea unui program de instruire a personalului din cadrul administratiei publice locale este cresterea capacitatii administratiei publice locale de a accesa fonduri si a implementa proiecte cu finantare europeana, contribuindu-se astfel la diversificarea surselor de finantare a bugetului local si la un mai mare grad de descentralizare financiara.

Activitatile proiectului constau in seminarii sustinute de catre experti din partea unor institutii si organisme implicate in programele cu finantare europeana. Aceste instruiri se adreseaza functionarilor publici din cadrul administratiei publice locale din judetul Bihor, avand urmatoarele teme:

  • 1. Seminar Programe de finantare ale Uniunii Europene

  • 2. Seminar Managementul proiectelor finantate de Uniunea Europeana

  • 3. Seminar Contabilitatea si auditul proiectelor finantate de catre Uniunea Europeana

  • 4. Seminar Licitatii conform PRAG 2003; intocmirea contractelor pentru achizitia de bunuri si servicii

  • 5. Seminar Dezvoltarea parteneriatelor dintre administratia publica locala, sectorul IMM si ONG

Partenerul de proiect este Prefectura judetului Bihor.

Bugetul total al proiectului este de 20.696 Euro, din care finantare din partea Uniunii Europene 18.546 Euro (89.62%), restul de 2.150 Euro (10.38%) fiind asigurati prin cofinantare de catre Primaria municipiului Oradea, reprezentand contributie in bani pentru cheltuieli administrative: iluminat, incalzire, telefon, fax, consumabile de birou. Administrarea bugetului se va face de catre aplicantul principal, Primaria municipiului Oradea.

în temeiul art. 38 alin (2) lit c), d), x) si y) și art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contribuția Primăriei municipiului Oradea in valoarea de 2.150 Euro (10.38%) reprezentand participarea la co-finanțarea Proiectului intitulat „Imbunatatirea gestionarii fondurilor publice prin implementarea unui program de instruire a personalului din cadrul administratiei publice locale” depus in cadrul programului Phare 2002.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Serviciul Comunicare Dezvoltare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică și

  • -  Serviciul Comunicare Dezvoltare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.66.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin