Hotărârea nr. 659/2005

privind aprobarea modificarii conturului nr. cadastral 2375 inscris in CF ndf 4875 si aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu numarul cadastral 9197 in suprafata de 1257 mp. situate in Oradea str. Splaiul Crisanei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării conturului nr. cadastral 2375 înscris în CF ndf 4875 și aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 9197 în suprafață de 1257 mp. situate în Oradea str. Splaiul Crișanei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.125.415 din 29.08.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea modificării conturului nr. cadastral 2375 înscris în CF ndf 4875 și aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu numărul cadastral 9197 în suprafață de 1257 mp. situate în Oradea str. Splaiul Crișanei,

Nr. Cadastrale 2375 și 9197 Oradea s-au constituit din nr. topo 1713/3 înscris în CF nr. 81380 Oradea, aflat în proprietate Municipiului Oradea,

Urmare a modificării Planului Urbanistic de Detaliu privind amplasare centru comercial și pod peste Crișul Repede, se impune modificarea conturului nr. Cadastral 2375 în suprafață de 4636 și aprobarea planului cadastral 9197 în suprafață de 1257 mp.,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația privata locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea conturului nr. cadastral 2375, conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 9197 Oradea astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral

-mp-

1713/3

81380 Oradea

9.307

1.257

Art.3. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9197 Oradea.

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

9197

1.257

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Biroul Cadastru Topografi,

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia


Oradea, 31 august 2005

Nr.659.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Florian Dacin