Hotărârea nr. 655/2005

privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 6360 Oradea si acordul de pricipiu privind vânzarea prin negociere directa a cotei de 35/86 mp. teren din nr. cadastral 6360 Oradea, situat in Or

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Cadastral de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 6360 Oradea și acordul de pricipiu privind vânzarea prin negociere directă a cotei de 35/86 mp. teren din nr. cadastral 6360 Oradea, situat în Oradea, Str. Sportului nr. 5

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.124.370 din 24.08.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului Cadastral de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 6360 Oradea și vânzarea prin negociere directă a cotei de 35/86 mp. teren din nr. cadastral situat în Oradea, str. Sportului nr. 5,

Terenul situat în Oradea, str. Sportului nr. 5, identificat cu numărul cadastral 6360 Oradea în suprafață de 86 mp. provine din suprafața de 51 mp. cu nr. topo 4998/14 înscrisă în CF nr. 69886 Oradea proprietate a SC Trans Com Service SRL suprafața de 24mp teren, cu nr. topo 4998/13 înscris în CF nr. 69847 Oradea proprietatea municipiului Oradea. și cota de 11/2334 mp teren din nr. topo 4997 identificat cu Adeverinta O.CP.I. Bihor nr. 10.038/17.08.2005.

Cota de 35/86 mp. teren proprietate a Municipiului Oradea din nr. cadastral 6360 Oradea este folosită de SC Trans Com Service SRL în regim teren ocupat de construcții și curte.

Având în vederea prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), h) și art.46 alin.(2), art. 121 și art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a terenului identificat cu nr.topo 4997 cu suprafața de 2334 mp., identificat cu Adeverinta O.C.P.I. Bihor nr. 10.038/17.08.2005 reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea Municipiului Oradea;

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 6360 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral

- mp.-

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituie in nr. Cadastral

- mp.-

6360

86

4997

Adeverița O.C.P.I.Bihor nr.

10.038 /2005

2334

11

4998/13

69847 Oradea

24

24

4998/14

69886 Oradea

51

51

Art.3. Se aprobă Planul Cadastral de amplasare și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastral 6360 Oradea, după cum urmează :

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafaț a -mp-

Proprietar

Observații

6360

86

Municipiul Oradea asupra cotei de 35/86 mp. teren SC Trans-com-service SRL asupra construcției și cotei de 51/86 mp. teren

Legea 213/1998

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 35/86 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6360 Oradea.

Art.5. Se dă acordul acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 35/86 mp. teren cu nr. cadastral 6360 Oradea, situat în Oradea, Str. Sportului nr. 5 , în favoarea SC Trans Com SRL, în vederea întocmirii raportul de evaluare.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Biroul Cadastru Topografi,

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea,

  • -  SC Trans-com-service SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr.655.                                                               SECRETAR

Florian Dacin