Hotărârea nr. 646/2005

privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului identificat cu nr. cadastal 576 in suprafata de 52 mp situat in Oradea, Calea Aradului bl. P71 catre Dl. Vestale Chis Raul Maximilian

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastal 576 în suprafață de 52 mp situat în Oradea, Calea Aradului

bl. P71 către Dl. Vestale Chiș Raul Maximilian

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.124.208 din 24.08.2005 prin care

Direcția Patrimoniu propune aprobarea vanzarii prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastal 576 în suprafață de 52 mp către dl. Vestale Chiș Raul Maximilian,

Terenul menționat este situat în Oradea, Calea Aradului bl. P71, deținut în concesiune de dl. Vestale Chiș Raul Maximilian, în baza contractului nr. 644/2000,

Pe terenul menționat s-a realizat spatiu comercial cu profil „magazin expunere articole de ceramica” conform documentațiilor aprobate,

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In temeiul art.38 alin.(2) lit.f), h) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastal 576 în suprafață de 52 mp, în favoarea d-lui Vestale Chiș Raul Maximilian, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Directia Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Serviciul Licitații - Valorificare Active,

  • •  d-l Vestale Chiș Raul Maximilian, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005

Nr.646.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin