Hotărârea nr. 645/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 1331 cu suprafata de 3.107 mp si 9529 Oradea cu suprafata de 3.164 mp, situat in Oradea Piata 1 Decembrie

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 1331 cu suprafața de 3.107 mp și 9529 Oradea cu suprafața de 3.164 mp, situat în Oradea Piața 1 Decembrie

9

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.123.912 din 23.08.2005 prin care Primaria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 1331 cu suprafața de 3.107 mp și 9529 Oradea cu suprafața de 3.164 mp situat în Oradea Piața 1 Decembrie,

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri a RSR nr.396/22.02.1968 s-a aprobat construirea, pe suprafața de 6.300 mp teren proprietate de stat, de către unitățile proprii ale Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județuluii Bihor, a “Casei de Cultură a Sindicatelor” cu o sală de spectacole de 800 locuri, finanțarea lucrării fiind asigurată din fondurile proprii ale Uniunii Generale a Sindicatelor,

Prin Planul de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 1331 și 9529 Oradea s-a identificat suprafața de 6300 acordată în folosință gratuită Uniunii Generale a Sindicatelor din România. În urma măsurătorilor s-a identificat prin nr cadastral 1331 suprafața de teren efectiv ocupată de clădirea Casei de Cultură a Sindicatelor Oradea,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastrale 1331 și 9529 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral

- mp.-

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituie in nr. Cadastral - mp.-

1331

3.107

3581/24

10208 Oradea

93.348

3.107

9529

3.164

3.164

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastrale 1331 și 9529 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

1331

3.107

Municipiul Oradea

Domeniu public   Legea

213/1998

9529

3.164

Art.3. Se aprobă trecerea in proprietatea publică a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 1331 cu suprafața de 3.107 mp și 9529 Oradea cu suprafața de 3.164 mp.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară,

Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia


Oradea, 31 august 2005

Nr.645.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin