Hotărârea nr. 644/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7773 cu suprafata de 432 mp si concesionarea directa a suprafetei de 432 mp. cu nr. cadastral 7773, situat in Oradea Str. Petofi Sandor, in favoarea SC D

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7773 cu suprafața de 432 mp și concesionarea directă a suprafeței de 432 mp. cu nr. cadastral 7773, situat în Oradea Str. Petofi Sandor, în favoarea SC Duo Olivius SRL în vederera amenajării unei parcări

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.123.910 din 23.08.2005 prin care Primaria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7773 cu suprafața de 432 mp și concesionarea directă a suprafeței de 432 mp. cu nr. cadastral 7773, situat în Oradea Str. Petofi Sandor, în favoarea SC Duo Olivius SRL,

Nr. cadastral 7773 provine din nr. topo 1915 Oradea identificat conform adeverinței nr. 3976/2005 eliberată de O.C.P.I. , proprietate a municipiului Oradea,

Conform CF ndf 1537 Oradea, CF 80336, 77549 Oradea și a procurelor autentificate cu nr. 1861/2004 și 4926/2004, SC Duo Olivius SRL este proprietara si administratorul imobilelor situate în Oradea, Str. Petofi Sandor nr. 14, 16,

Prin Avizul CMUAT nr 423/2005 și Certificatul de urbanism nr. 1885/21.06.2005 s-a avizat favorabil amenajarea unei parcări în fața pensiunii situată în Oradea, Str. Petofi Sandor nr. 14, 16,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu alin. (15) din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, actualizată și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În baza art. 38 alin.2 lit.f și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a numărului topografic 1915 în suprafață de 30.071 mp identificat conform Adeverinței nr. 3976 din 2005, reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 7773 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadastral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral -mp-

1915

Adev. 3976 /2005

30.071

432

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. 7773

Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

7773

432

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art.4. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 432 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7773 Oradea, Str. Petofi Sandor nr. 14, 16, în favoarea SC Duo Olivius SRL pentru amenajarea unei parcări în fața pensiunii.

Art.5. Durata concesionării terenului menținat la art.4 din prezenta hotărâre se face pe o perioada de 49 ani, începând cu data 01.10.2005.

Art.6.Se aprobă redevența de 110.000 lei/mp/an și care se va achita începând cu 01.10.2005.

Redevența se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețurilor de consum inflaționist având ca bază de calcul luna august 2005.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară,

  • -  SC DUO OLIVIUS SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia


Oradea, 31 august 2005

Nr.644.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin


C:\CONSILIU\HOTARARI\proiecte\PROIECTE\31 august 2005\h644_05.doc