Hotărârea nr. 641/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8442 Oradea in suprafata de 42.267 mp. si darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren situat pe str.Santaului, intre S.C.Samos

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8442 Oradea in suprafata de 42.267 mp. și darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren situat pe str.Santaului, intre S.C.Samos Prodimpex S.R.L. si Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.122.522 din 17.08.2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 8442 Oradea in suprafata de 42.267 mp. și darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren situat pe str.Santaului, intre S.C.Samos Prodimpex S.R.L. si Consiliul Local al Municipiului Oradea,

S.C.Samos Prodimpex S.R.L. oferă municipiului Oradea la schimb terenul identificat conform C.F.N.D.F. 497, 498, 499 Oradea cu nr.cadastral 1464, 1465 și 1466 in suprafata totala de 42.390 mp., reprezentând teren arabil, teren care va fi pus la dispozitia comisiei de aplicare a legiilor fondului funciar din cadrul municipiului Oradea,

În schimbul terenului sus menționat S.C.Samos Prodimpex S.R.L. solicită Consiliului Local Oradea atribuirea terenului identificat cu nr.cadastral 8442 in suprafata de 42.267 mp, teren aflat in proprietatea Statului Roman,

Terenul solicitat este situat limitrof balastierei detinuta de catre solicitant, fiind necesar pentru extinderea balastierei aflata in exploatare,

Tinand cont de prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

8442

42.267

Municipiul Oradea

Legea nr.213/1998

Art.3. Se aprobă trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr.cadastral 8442, in suprafata de 42.267 mp.situat in Oradea, str.Santaului.


Art.1 Se aprobă constituirea nr. cadastral 8442 Oradea astfel:

Suprafata Nr.cadastral -mp-

Nr.topo.din care se constituie Nr.cadastral

Nr.C.F.-ului in care Este inscris nr.topo.

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie in nr.cadastral

-mp-

42.267

4021

1429 Episcopia Bh

755

403

4022/5

382.078

41.864

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. Cadastral nr.8442 Oradea:

Art.4. Se dă acordul de principiu pentru efectuarea schimbului de teren situat pe str. Santăului, dupa cum urmeaza:

-S.C.Samos Prodimpex S.R.L.ofera la schimb municipiului Oradea terenul înscris în CFndf 497, 498 și 499 identificat cu nr.cadastrale 1464,1465,1466 in suprafata totala de 42.390 mp,teren care va fi pus la dispozitia comisiei de aplicare a legilor fondului funciar din cadrul municipiului Oradea.

-Consiliul Local al municipiului Oradea ofera la schimb terenul identificat cu nr.cadastral 8442, în suprafață de 42.267 mp.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara,

  • •  S.C.Samos Prodimpex S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin


Oradea, 31 august 2005

Nr.641.