Hotărârea nr. 640/2005

privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Asociatia Salvatorilor Montani Bihor a unui rezervor din beton situat pe str. Sovata

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Asociația Salvatorilor Montani Bihor a unui rezervor din beton situat pe str. Sovata

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.122.525 din 17.08.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Asociația Salvatorilor Montani Bihor a unui rezervor din beton situat pe str. Sovata,

Rezervorul solicitat a aparținut Stației de Hidrofor nr.123 situat în Oradea, str. Sovata.

Rezervorul este necesar Asociației Salvatorilor Montani Bihor pentru amenajarea unui spațiu de utilitate publică având destinația Sediu Operativ Salvamont, care va funcționa sub coordonarea Serviciului Public Salvamont Bihor și a unui Centru de Informare în Turismul Montan.

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), h) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosința gratuită către Asociația Salvatorilor Montani Bihor, a unui rezervor din beton amplasat în Oradea, str. Sovata, in vederea amenajarii unui spațiu de utilitate publică având destinația Sediu Operativ Salvamont, care va funcționa sub coordonarea Serviciului Public Salvamont Bihor și a unui Centru de Informare în Turismul Montan.

Art.2. Transmiterea în folosința gratuită se face pe 10 ani incepând cu data 01.10.2005

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Asociația Salvatorilor Montani Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005

Nr.640.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin