Hotărârea nr. 64/2005

privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile cu forta de munca angajata din rândul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre unele asociatii si fundatii.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile cu forța de muncă angajată din rândul șomerilor, pentru serviciile sociale prestate de către unele asociații și fundații.

Analizând raportul de specialitate nr.200.208 din data de 06 ianuarie 2005 întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea solicitarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru cheltuielile cu forta de munca angajata din randul șomerilor, pentru serviciile sociale prestate de catre unele asociații și fundații,

Ținând seama de prevederile art.78 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,

Conform dispozițiilor art.49 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002,

Ținând seama de dispozițiile art.79 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernuluinr.124/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002,

În baza art. 38 alin (2) lit. s și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă solicitarea subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru cheltuielile cu forta de munca angajata din rândul somerilor, pentru serviciile sociale prestate de următoarele

asociații și fundații:

 • 1. Asociatia Down Oradea

 • 2. Comunitatea Surorilor Franciscane

 • 3. Fundatia Consistoria Efrem Beniamin

 • 4. Uniunea Femeilor

5.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:


 • - 2 posturi, asistenți sociali,

 • - 2 posturi, asistenți sociali,

 • - 4 posturi, asistenți sociali

 • - 5 posturi, asistenți sociali

Fundatia Ruhama -  14 posturi, 2

asistenți medicali, 2 asistenți sociali, 2 kinetoterapeuți, 8 îngrijitori

hotărâri se încredințează Administrația socială


 • -  Administrația socială comunitară Oradea,

 • -  Direcția Economică,

 • -  Asociațiile și fundațiile menționate la art.1 prin grija Administrației sociale comunitare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005 Nr.64.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin