Hotărârea nr. 638/2005

privind acceptarea donatiei SC CASA SOLID SRL, reprezentând suprafata de 122 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7100 situat in Oradea, str. Episcop Ion Alexi , cu destinatia de drum public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației SC CASA SOLID SRL, reprezentând suprafața de 122 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7100 situat în Oradea, str. Episcop Ion Alexi , cu destinația de drum public

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.122.526 din 17.08.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 122 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7100 înscris în CF ndf 5091 Oradea, situat în Oradea str. Episcop Ion Alexi,

Suprafața de 122 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7100 Oradea înscrisă în C.F.ndf 5091 Oradea s-a dezmembrat din terenul proprietate a SC CASA SOLID SRL, pentru reglementarea din punct de vedere urbanistic a profilului stradal,

Conform declarației de donație autentificată cu nr. 1831/27.07.2005, SC CASA SOLID SRL donează Municipiului Oradea, suprafața de 122 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7100 Oradea înscris în C.F.ndf 5091 Oradea,

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația SC CASA SOLID SRL, reprezentând suprafața de 122 mp teren, identificat cu nr. cadastral 7100 înscris în CF ndf 5091 Oradea, situat în Oradea str. Episcop Ion Alexi , cu destinația de drum public.

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 122 mp. mp teren, identificat cu nr. cadastral 7100 înscris în CF ndf 5091 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • • SC CASA SOLID SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005

Nr.638.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin