Hotărârea nr. 637/2005

privind mentinerea prevederilor hotarârilor Consiliului local al municipiului Oradea nr.516 si 517 din 28 iulie 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind menținerea prevederilor hotărârilor Consiliului local al municipiului Oradea nr.516 și 517 din 28 iulie 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.125.714 din data de 30 august 2005, întocmit de către Direcția tehnică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 516/28.07.2005, privind aprobarea tarifelor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere provenite de la populația municipiului Oradea și a hotărârii nr.517/28.07.2005 privind aprobarea dării în folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea-Etapa I A, a regimului de functionare pentru Halda de Gunoi Oradea, dupa punerea în functiune a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea și a Contractelor de prestari servicii publice de depozitare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărire comunală,

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 87/2001, privind serviciile publice de salubrizare a localităților,

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 433/2004, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare,

văzând Contractul de Parteneriat Public-Privat nr. 122.246 din 23 dec. 2003 , incheiat intre Consiliul Local al municipiului Oradea și firma KEVIEP , Ungaria, care la data de 24 iunie 2005 a incheiat lucrarile pentru Etapa I A la Depozitul Ecologic de Deseuri-Oradea,

Tinand cont de prevederile art. 9.3.2.2.3.2., din Contractul de Parteneriat Public-Privat privind darea în folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri - Oradea incepand cu data de 15.08.2005,

Luând în considerare adresa nr.3546 din 26 august 2005, a Guvernului României -Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile de Gospodărie Comunală prin care se consideră că, Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.516/2005, respectă prevederile legale în domeniu, prevederi care sunt opozabile tuturor operatorilor, indiferent de modul de realizare și desfășurarea a serviciului,

Având în vedere Raportul de inspecție nr.2460 din 31 august 2005 a Gărzii naționale de Mediu - Comisariatul Județean Bihor, întocmit ca urmare a inspecției efectuate la Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea,

În baza art. 38 alin.2 lit.d, f, i, r și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se mențin prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 516/28.07.2005, privind aprobarea tarifelor de colectare, transport și depozitare a deseurilor menajere provenite de la populatia municipiului Oradea și a Hotărârii nr.517/28.07.2005 privind aprobarea dării în folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea-Etapa I A, a regimului de functionare pentru Halda de Gunoi Oradea, dupa punerea în functiune a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea și a Contractelor de prestari servicii publice de depozitare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Prefectura Județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia


Oradea, 31 august 2005.

Nr.637.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Florian Dacin