Hotărârea nr. 623/2005

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind transformarea P.T. 509 in mini-centrala termica prin montarea unui cazan care sa functioneze pe gaze naturale.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru aprobarea Notei de fundamentare privind transformarea P.T. 509 în mini-centrală termică prin montarea unui cazan care să funcționeze pe gaze naturale.

Analizând Raportul de specialitate nr.122.118 din data de 15 august 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Notei de fundamentare privind transformarea P.T. 509 în mini-centrală termică prin montarea unui cazan care să funcționeze pe gaze naturale,

Ținând seama de prevederile art.12 al Legii nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c, f, m și r și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Nota de fundamentare privind transformarea P.T. 509 în mini-centrală termică prin montarea unui cazan care să funcționeze pe gaze naturale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția tehnică și Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția tehnică,

 • -  Direcția Economică,

 • -  Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.623.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Oradea, Șos. Borșului nr. 23, Județul Bihor

J05/723/2002, CUI: R 14790708

Notă de Fundamentare privind transformarea P.T. 509 în mini-centrală termică prin montarea unui cazan care să funcționeze pe gaze naturale

În baza HGR 104/07.02.2002 centrala electrică de termoficare CET 1 a fost transmisă din domeniul privat al statului și din patrimoniul SC TERMOELECTRICA SA București în domeniul public și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, iar în baza HGR 841/31.07.2002, CET 2 Oradea a rămas în patrimoniul SC TERMOELECTRICA SA București urmând să fie valorificată în condițiile legii.

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 121/27.02.2003 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului energetic de interes local în totalitate, de la producere, transport, procesare, transformare și furnizare de energie termică la un singur operator, Societății Comerciale Electrocentrale Oradea SA.

Conform Directivei 2001/80/CE măsurile pentru limtarea noxelor care trebuie luate de către SC Electrocentrale Oradea SA sunt:

 • •  Desulfurare pentru instalația de ardere nr. 2

 • •  Reducere pulberi pentru instalația de ardere nr. 2

 • •  Reducere NOx pentru instalația de ardere nr. 1 și 2

Valoarea totală a investiției până în anul 2016 este de 95 mil. Euro.

Menționăm că această valoare cuprinde estimările făcute doar pentru încadrarea în normele de mediu conform HG nr. 541 din 17 mai 2003, respectiv denoxare, desulfurare și desprăfuire, necuprinzând reabilitarea grupurilor energetice. Aceste măsuri nu vor conduce la mărirea duratei de viață a capacitățillor energetice instalate la SC Electrocentrale Oradea SA .

Conform HG nr.349 din 10 mai 2005, perioada limită de depozitare a zgurii și cenușii sub formă lichidă pentru SC Electrocentrale Oradea SA este la 31.12.2013.

Conform Directivei 96/61/CE care se referă la controlul integrat al poluării (IPPC) pentru care România nu a primit perioadă de tranziție, instalațiile mari de ardere trebuie să se încadreze până în 01.01.2007 din punct de vedere al calității apelor evacuate, zgomotului, vibrațiilor, managementul deșeurilor, emisii (exclusiv SO2, NOx, pulberi ) în normele acestei directive.

Costurile estimate de Ministerul Administrației și Internelor pentru încadrarea și respectarea acestei Directive de către SC Electrocentrale Oradea SA sunt de 17.7 milEuro.

În urma transmiterii CET 1 Oradea în domeniul public și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, în august 2002 a fost elaborată „Strategia de Reabilitare a Sistemului de Termoficare din Municipiul Oradea” care s-a bazat pe un studiu realizat la cererea Primăriei Oradea în 2001, de firma Pell Frischmann Consultants LTD în asociere cu Haskoning BV .

Studiul a analizat alternativele de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Oradea, prezentând următoarele scenarii.

Nr. crt.

Scenarii

Valoare estimată în studiul realizat de Pell Frischmann Consultants LTD mil. $

1

Menținerea termoficării așa cum este.

116

2

Introducerea gazelor naturale și convertirea PT-urilor în centrale cu cazane locale.

126,52

3

Introducerea gazelor naturale și convertirea PT-urilor la centrale pentru scări de bloc.

103,42

4

Menținerea unei părți a sistemului centralizat de termoficare și convertirea restului la sisteme alimentate cu gaze naturale.

56,35

Scenariul 4 este cel preferat din următoarele motive:

 • •  necesită cele mai reduse investiții de capital din partea municipalității.

 • •  are cel mai mic impact negativ asupra economiei locale.

 • •  tine cont de realitățile pieței locale.

 • •  permite o flexibilitate considerabilă în procesul de tranziție.

 • •  oferă eficiență termică sporită și reducerea emisiilor la un nivel de investiții pe care orașul și-l poate permite.

Scenariul de mai sus a fost preferat pentru Strategia de Reabilitare a Sistemului de Termoficare din municipiul Oradea, strategie prezentată CLO în august 2002.

Acest scenariu presupune următoarele:

 • •  restrângerea sistemului de alimentare centralizată cu căldură din municipiul Oradea, numai pentru locuințele și agenții economici racordați la rețeaua de termoficare din zona de Nord a orașului (cca. 80.000 locuitori)

Pentru asigurarea cu energie termică a părții de Nord a orașului este prevăzută montarea unei turbine cu gaze și cazan recuperator, investiție care presupune un efort financiar de aproximativ 25 mil. EURO.

 • •  menținerea în funcțiune a sistemului de distribuție-furnizare a energiei termice în celelalte zone termoficate, prin transformarea punctelor termice în mini-centrale termice pe gaze naturale.

 • •  introducerea gazului natural în CET 1 Oradea și în locuințele netermoficate.

 • •  dezvoltarea sistemului de termoficare pe bază de energie geotermală.

Dacă se analizează investiția care trebuie realizată de SC Electrocentrale Oradea SA în instalațiile de ardere pentru limitarea noxelor și încadrarea în condițiile de mediu (112.7 mil. Euro), eșalonat până în anul 2016 și analizând Strategia de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Oradea, variantă agreată de CLO în august 2002 care prevede restrângerea sistemului de alimentare centralizată cu căldură din municipiul Oradea, numai pentru locuințele și agenții economici racordați la rețeaua de termoficare din zona de Nord a orașului (cca. 80.000 locuitori) precum și transformarea punctelor termice în mini-centrale termice pe gaze naturale, este necesară transformarea unor puncte termice în mini-centrale termice pe gaze naturale.

Prin producerea energiei termice în mini-centrale, se elimină pierderile generate de transportul energiei termice de la centrala electrică de termoficare până la punctul termic.

Din cele prezentate rezultă necesitatea de a produce energie termică în punctele termice existente, prin montarea de cazane care vor funcționa pe gaze naturale.

Necesitatea lucrării

În prima etapă, se vor introduce gaze naturale în PT 509, unde sa va monta un cazan pe gaz.

Punctul termic 509 este amplasat în P-ȚA Devei din cartierul loșia. Acesta deservește un număr de 60 apartamente și 17 agenți economici cu apă caldă menajeră și încălzire pe timp de iarnă.

S-a ales PT 509 pentru introducerea gazului în prima etapă deoarece:

 • •  punctul termic este deservit singur de un racord în lungime de 530 m (pierderile generate de acest racord îi revin în totalitate).

 • •  posibilitate de racordare la rețeaua de gaz (SRM se află în apropierea PT).

Lucrările care se vor realiza pentru producerea energie termice în punctul termic 509 sunt:

 • •  introducerea gazului în PT

 • •  montarea cazanului pe gaze naturale

Principalele caracteristici ale unui cazan pe gaz montat în punctul termic:

 • •  consum redus de combustibil

 • •  randament 92%

 • •  fără pierderi de căldură, datorită izolării duble

 • •  realizat din otel rezistent la coroziune

 • •  montare rapidă si ușoară

 • •  panou electronic de comanda si control

 • •  cheltuieli reduse de întreținere

Principalele caracteristici ale PT, ale rețelei primare și secundare de termoficare aferente PT 509.

 • •  anul punerii în funcțiune: 1986

 • •  necesarul de energie termică :

 • •  iarna: 1,03 Gcal/h

 • •  vara: 0,11 Gcal/h

 • •  lungimea racordului primar de termoficare: 530 m

 • •  lungimea totală a circuitului de încălzire: 2850 m

 • •  lungimea totală a circuitului de apă caldă: 1600 m

Evaluarea investiției pentru montarea cazanului în punctul termic 509

Necesarul de energie termică în anul 2004 pentru P.T. 509 a fost de 1,03 Gcal/h pe timp de iarnă și de 0,11 Gcal/h pe timp de vară.

Pentru realizarea acestei puteri termice este necesar să se monteze un cazan pe gaz având sarcina termică de aproximativ 1500 Kw.

Cazanul este proiectat și realizat în conformitate cu normele EN ISO 9001 respectând normele europene privitoare la randament și la emisia de noxe.

Investiția presupune:

 • •  Cazan din oțel

 • •  izolație termică din vată minerală

 • •  robineți pentru umplerea și golirea cazanului

 • •  carcasa din tablă

 • •  panou de comandă standard

 • •  Instalație de ardere

 • •  Panou de reglaj

 • •  Ventile de amestec cu 3 căi

 • •  Pompe de circulație

 • •  Cutie de comandă pompele de circulație

Din estimările SC Electrocentrale Oradea SA, în baza informațiilor disponibile, valoarea investiției pentru această putere termică se situează la nivelul de aproximativ 0.2 mil. lei RON (2 mld. lei ROL).

Estimarea prețului de cost a unei Gcal produse și distribuite în PT pe bază de gaze naturale

Necesarul de energie termică care trebuie asigurat de PT este de 3590 Gcal/an. Sarcina termică nominală a cazanului este de 1450 Kw.

Randamentul cazanului este de 92%.

Consumul de gaz a cazanului la sarcina nominală este de 171 m3/h.

Prețul de furnizare a gazelor naturale de către SC Distrigaz Vest Oradea este de 583,6 lei/1000 m3 RON (5.836.049 lei/1000 m3 ROL).

Cantitate de gaz necesară pentru a produce 3590 Gcal într-un an este de 495.045 m3/an.

Valoare investiției este de aproximativ 0.2 mil. lei RON (2 mld. lei ROL). Durata de amortizare a investiției este de 20 de ani .

Tarif distribuție apă fierbinte : 370.995 lei/ Gcal - tarif aprobat de ANRE

Preț total/Gcal= Preț /Gcal gaz+ Preț /Gcal amortismente+Tarif/Gcal distribuție

Unde:

Preț /Gcal gaz=80,48 lei RON (804.855 lei ROL)

Preț /Gcal amortismente=2,78 lei RON (27.855 lei ROL)

Tarif/Gcal distribuție=37,1 lei RON (370.995 lei ROL)

Tarif/Gcal distribuție se compune din:

Cost energie electrică /Gcal distribuție=3,48 lei RON (34.769 lei ROL) Cost materiale/ Gcal distribuție=19,83 lei RON (198.263 lei ROL) Amortismente PT/ Gcal distribuție=0,34 lei RON (3405 lei ROL) Cost munca vie/ PT/ Gcal distribuție=11,92 lei RON (119.179 lei ROL) Alte cheltuieli (profit)/ / Gcal distribuție=1,54 lei RON (15.379 lei ROL)

Rezultă

Prețul de producere și distribuție energie termică sub formă de apă fierbinte produsă în PT pe bază de gaze naturale:

Preț total/Gcal=120,37 lei RON (1.203.705 lei ROL)

Menționăm că prețurile pentru energia termică livrată populației vor fi aceleași în municipiul Oradea, dacă Autoritatea Competentă nu va solicita fundamentarea separată a prețurilor.

Pentru zona rămasă în afara sistemului centralizat de termoficare transformarea P.T. în mini centrale termice presupune un efort financiar de aproximativ 10 mil. Euro. Pentru încadrarea în normele de mediu conform HG nr. 541 din 17 mai 2003 fără reabilitarea grupurilor energetice, presupune un efort financiar de 112,7 mil. Euro, ceea ce conduce la necesitatea introducerii gazelor naturale în actualele puncte termice.

Solicităm aprobarea lucrării de transformare a PT 509 în mini-centrală termică, pentru a fi inclusă în programul de investiții a SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2005.

Oradea, 31 august 2005.