Hotărârea nr. 617/2005

privind unele masuri in legatura cu acordarea ajutorului social prevazut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.124.495 din 24 august 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat,

Văzând prevederile Legii nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. f) și ale art. 46 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă categoriile de familii și persoane beneficiare de ajutor social, constând în reeșalonarea chiriei restante și suspendarea de la plată a penalităților aferente contractelor de închiriere locuințe, după cum urmează:

 • •   familiile și categoriile de persoane ale căror bunuri au fost afectate de calamități naturale și incendii;

 • •   familiile și categoriile de persoane care beneficiază de ajutor social;

 • •   familiile și categoriile de persoane care beneficiază de prevederile Legii 208/1997 privind cantina de ajutor social;

 • •   pensionarii care se încadrează în prevederile Legii 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

 • •   familiile și categoriile de persoane care în momentul atribuirii unei locuințe preiau și debitele de plată restante existente către furnizorii de servicii, în vederea achitării lor;

 • •   familiile și categoriile de persoane care nu realizează nici un fel de venit și care solicită:

 • •   suportarea cheltuielilor privind spitalizarea

 • •   suportarea cheltuielilor cu medicamente pentru bolile incurabile și urgențele medicale;

 • •   suportarea cheltuielilor restante la Asociația de proprietari, curent electric și chirie pentru locuințele fond de stat;

Art.2. Se aprobă unele măsuri pentru categoriile menționate anterior, pentru suportarea cheltuielilor privind chiria aferentă locuințelor fond de stat, constând în:

 • •   reeșalonarea chiriei restante pe o perioadă de maxim 6 (șase) luni;

 • •   scutirea de la plată a penalităților restante până la data de 01 a lunii anterioare adoptării hotărârii de către comisie;

Art.3. Perioada pentru care se aprobă reeșalonarea chiriei restante se stabilește de către comisia constituită prin Dispoziția Primarului municipiului Oradea nr.1552 din 06.04.2005 privind numirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe și nu poate să depășească maxim 6(șase) luni.

Art.4. Dosarul de obținere a facilităților de reeșalonare a chiriei restante și suspendarea penalităților aferente, va conține în principal:

 • •   solicitarea scrisă;

 • •  documente doveditoare emise de organele competente din care să rezulte starea de necesitate privind calamitățile naturale, incendiile și accidentele dacă este cazul;

 • •   raport pentru evaluarea stării tehnice a bunurilor dacă este cazul;

 • •   documente din care să rezulte veniturile realizate de solicitanți (adeverințe salariale, cupoane pensii, ajutor social, ajutor de șomaj, declarații notariale, etc.);

 • •  orice alte documente din care să reiasă încadrarea într-o categorie de beneficiari menționată la punctul 1;

 • •   dovezi sau înscrisuri de la furnizorii de servicii - asociațiile de proprietari, SC Electrica SA - din care să rezulte dacă prezintă sau nu debite restante față de aceștia;

 • •  anchetă socială întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu care va cuprinde în principal:

 • •   încadrarea solicitantului în categoria de beneficiari menționați la punctul 1;

 • •   veniturile realizate de solicitant și membrii familiei sale;

 • •   starea sănătății solicitantului și a membrilor familiei sale;

 • •   alte date considerate ca fiind necesare;

 • •   propuneri formulate prin anchetă privind acordarea sau neacordarea facilităților de ajutor social;

Art.5. Comisia care va analiza dosarele depuse pentru obținerea facilităților de reeșalonare a chiriei restante și suspendarea penalităților aferente, va întocmi documentația necesară acordării acestor facilități, care va fi aprobată și vizată de către conducătorul instituției.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Patrimoniu

 • - Administrația Social Comunitară Oradea,

 • -  Membrii comisiei,

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005

Nr.617.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin