Hotărârea nr. 612/2005

privind infiintarea Centrului Social Multifunctional din imobilul situat in Oradea, P-ta Unirii, nr. 8

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind înființarea Centrului Social Multifuncțional din imobilul situat în

Oradea, P-ța Unirii, nr. 8

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.124.496 din 24 august 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune înființarea Centrului Social Multifuncțional din imobilul situat în Oradea, P-ța Unirii nr. 8,

Văzând prevederile art. 38 alin. (2) lit. f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă înființarea Centrului Social Multifuncțional, destinat persoanelor vârstnice, în spațiul având suprafața utilă de 53,89 mp, situat în Oradea P-ța Unirii nr.8.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul de venituri și cheltuieli a municipiului Oradea a sumelor necesare efectuării lucrărilor de reparații și amenajare la spațiul menționat la art.1, inclusiv calcanul clădirii.

Art.3. Se aprobă suportarea cheltuielilor de funcționare a centrului social din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, aprobat anual în condițiile legii.

Art.4. Se aprobă elaborarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Centrului Social Multifuncțional din P-ța Unirii 8 în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Administrația Social Comunitară Oradea și Direcția economică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Patrimoniu,

Administrația Social Comunitară Oradea, Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005

Nr.612.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin