Hotărârea nr. 610/2005

privind aprobarea unor masuri pentru reabilitarea parcarilor din municipiul Oradea.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru reabilitarea parcărilor din municipiul Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.124.492 din 24 august 2005 prin care Serviciul Parcări din cadrul Direcției Patrimoniu propune aprobarea unor măsuri pentru reabilitarea parcărilor din municipiul Oradea,

În conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 616/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor,

În temeiul art. 38 alin. (2) lit. d) și ale art. 46 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă următoarele dotări pentru parcările publice din municipiul Oradea, pentru anul 2005:

 • •  10 automate (parcometre) electronice pentru tichete - ticket line economy PSA 6, similare celor 40 automate amplasate în parcările din municipiul Oradea;

 • •  1 mașină de marcat;

 • •  100 buc. coșuri de gunoi.

 • •  100 buc. indicatoare rutiere pentru parcările cu plată.

Art.2. Se aprobă programul de reabilitare a parcărilor din municipiul Oradea pentru anul 2005, după cum urmează:

 • •  Independenței 1 ( lângă statuia lui M. Eminescu);

 • •  Piața Unirii 3 (Banca Transilvania);

 • •  Piața Unirii 4 (Vulturul Negru);

 • •  Piața Unirii 5 (Biserica cu Lună);

 • •  Aleea E. Gojdu;

 • •   Libertății;

 • •  Brașovului;

 • •  M. Sadoveanu.

Art.3. Programul de reabilitare a parcărilor pentru anul 2006, va fi supus spre aprobare Consiliului local al municipiului Oradea până în luna decembrie 2005.

Art.4. Se aprobă utilizarea sumei de 150.000 lei (RON) destinați amenajării parcării din B-dul Dacia (Banca Transilvania) pentru finanțarea dotărilor menționate la art.1. și pentru finanțarea programului de reabilitare a parcărilor menționate la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Petrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin


Oradea, 31 august 2005

Nr.610.