Hotărârea nr. 605/2005

privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Ovidiu Densusianu, nr. 2, bl. R 204, etaj IV

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea alocării de fonduri pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a unor monumente istorice din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.124.498 din 24 august 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea alocării de fonduri pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a statuilor, Mihai Viteazul, Emanuel Gojdu și Lorantffy Zsuzsanna din municipiul Oradea

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice,

Luând în seama prevederile legale ale Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

Ținând seama de dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. f) și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă efectuarea lucrărilor de reabilitare a statuilor, Mihai Viteazul, Emanuel Gojdu și Lorantffy Zsuzsanna - în condițiile respectării Legii 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice.

Art.2. Se aprobă efectuarea cheltuielilor de reabilitare a monumentelor istorice menționate la art.1, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Arhitectul Șef, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Arhitectul Șef,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005

Nr.606.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin