Hotărârea nr. 604/2005

privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (uscatoria) situata in Oradea, str. Italiana nr. 29, bl. Y4, sc. A, etaj IV

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (uscătoria) situată în Oradea, str. Italiană nr. 29, bl. Y4, sc. A, etaj IV

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 123.088 din 18 august 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea acordului pentru înstrăinarea cote-părți din dependința comună (uscătoria) de la etajul IV al blocului situat în Oradea, str. Italiană nr. 29, bl. Y 4, sc. A

Analizând dispozițiile Legii Locuinței nr. 114/1996 și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii Locuinței aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000,

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.2 lit.f și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul Consiliului local al municipiului Oradea, în calitate de coproprietar, pentru înstrăinarea cotei părți din dependința comună - uscătoria, de la etajul IV al blocului situat în Oradea, str. Italiană nr. 29, bl. Y 4, sc. A.

Art.2. Se împuternicesc reprezentanții legali ai Consiliului Local al municipiului Oradea - prin Direcția Juridică, pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare în vederea transferului dreptului de proprietate asupra dependinței comune menționate la art. 1.

Art.3. Se acceptă transferul dreptului de proprietate asupra uscătoriei către numita Busuiog Ana Maria, condiționat de obligația ca din fondul constituit ca urmare a vânzării uscătoriei, să fie efectuate lucrări de reparații constând în: schimbarea ușii de la intrarea în scara blocului, repararea geamurilor de pe scară precum și pentru repararea acoperișului blocului, peste părțile comune (casa scării).

Art.4. Se aprobă compensarea cotei părți din valoarea dependinței comune vândute, cu contravaloarea lucrărilor efectuate la dependințele comune ce erau în sarcina Consiliului Local în calitate de proprietar în condominiu, pentru care asociația va emite factură fiscală și va prezenta documentația tehnică și economică.

Art.5. Eventualele diferențe care vor apărea între cota parte din prețul de vânzare a dependinței comune și valoarea lucrărilor ce s-au executat, se vor regla prin decontare bancară de către partea debitoare.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu și

  • -  Direcția Economică,

  • -  locatarii blocului Y4, din str. Italiană nr. 29, sc. A Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.604.

Florian Dacin