Hotărârea nr. 603/2005

privind aprobarea executarii lucrarilor de proiectare si reparatii capitale la cladirile amplasate in Oradea Episcopia Bihor str. Vamii

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea executării lucrărilor de proiectare si reparatii capitale la cladirile amplasate in Oradea Episcopia Bihor str. Vamii

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.124.480 din 24 august 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune unele măsuri privind executarea lucrărilor de propiectare și reparații capitale la clădirile amplasate în Oradea Episcopia Bihor, str. Vămii și introducerea acestora în circuitul locativ,

Văzând prevederile art. 38 alin. (2) lit. f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1. Se aprobă amenajarea ca si locuinte de necesitate a corpurilor de clădire situate în Oradea, str. Vămii, dupa intocmirea unui proiect tehnic de executie care va avea in vedere recompartimentarea incaperilor si executarea reparatiilor capitale la corpurile de clădire, in vederea schimbarii destinatiei acestora in locuinte de necesitate si reintroducerea lor in circuitul locativ.

Art.2. Se aprobă elaborarea unui Regulament de Organizare și Funcționare pentru exploatarea și întreținerea locuințelor menționate la art.1 din prezenta hotărâre, prin grija Direcției Patrimoniu, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Direcția Economică,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005

Nr.603.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin