Hotărârea nr. 602/2005

pentru aprobarea unor masuri financiare in vederea contractarii unui credit pentru realizarea unor investitii la Bazele Sportive din Municipiului Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea unor măsuri financiare în vederea contractării unui credit pentru realizarea unor investiții la Bazele Sportive din Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.124.473 din 24 august 2005 prin care Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Oradea propune aprobarea unor măsuri financiare în vederea contractării unui credit pentru realizarea unor investiții la Bazele Sportive din Municipiului Oradea,

Văzând dispozițiile cap. V referitor la împrumuturile contractate de autoritățile administrației publice locale din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) și f) și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

 • -  comisioanele

 • -  alte categorii de cheltuieli generate de contractul de credit.

Art.3. Se numește Comisia de evaluare a ofertelor, în următoarea componență:

Biro Rozalia președinte viceprimar al municipiului Oradea

Sala Emilian membru

Boloș Marcel membru membru membru membru


Art.1. Se aprobă contractarea unui credit bancar în sumă de 8.500.000 lei RON, prin licitație publică organizată conform legii, de către Primăria Oradea prin Direcția Patrimoniu, în următoarele condiții:

a)

durata de rambursare a creditului: 5 ani, cu termen de grație până la data de 31.12.2006;

b)

destinația creditului:

acoperire și amenajări vestiare și tribune (inclusiv dotare cu utilități) Bazin Olimpic din cadrul Ștrandului Municipal Oradea

reabilitare Bazin Acoperit din cadrul Ștrandului Municipal Oradea (inclusiv stație de filtrare apă)

reabilitare Sala Sporturilor din Oradea, în conformitate cu proiectul de execuție

c)

modalitatea de garantare a creditului : venituri proprii ale municipiului Oradea, conform legii.

Art.2. Se aprobă suportarea următoarelor categorii de cheltuieli din bugetul Primăriei municipiului Oradea:

- dobânda

1.

director executiv la Direcția Economică director executiv Direcția Patrimoniu

Director executiv adj. Direcția Economică consilier juridic

Șef Serv. Achiziții Publice Dir. Patrimoniu


2.

 • 3.

  Florea Eduard

  Teaha Cosmin Trifan Valentin


 • 4.

 • 5.

6.

Art.4. Condițiile financiare de contractare a creditului vor fi supuse aprobării Consiliului Local Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Patrimoniu,

 • -  Direcția Economică.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Suciu Silvia

  Oradea, 31 august 2005

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr.602.

  SECRETAR

  Florian Dacin