Hotărârea nr. 6/2005

privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli la regiile autonome si societatile de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli la regiile autonome și societățile de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51258 din 10 ianuarie 2005 prin care Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli la regiile autonome și societățile de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea,

În baza prevederilor art.38, alin.(2), lit. e) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli la R.A OTL, pentru anul 2005, conform anexei nr.1-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Lista cu obiectivele de investiții la R.A OTL, pentru anul 2005, conform anexei nr.2-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli la R.A APĂ-CANAL Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.3-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă bugetul de trezorerie la R.A APĂ-CANAL Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.4-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă Lista cu obiectivele de investiții la R.A APĂ-CANAL Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.5-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă organigrama și a numărul de personal la R.A APĂ-CANAL Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.6-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli la S.C ELECTROCENTRALE S.A Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.7-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă bugetul de trezorerie la S.C ELECTROCENTRALE S.A Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.8-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Se aprobă Lista cu obiectivele de investiții la S.C ELECTROCENTRALE S.A Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.9-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Se aprobă organigrama și numărul de personal la S.C ELECTROCENTRALE S.A Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.10-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli la RA RAPAS Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.11-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 Se aprobă Bugetul de trezorerie la RA RAPAS Oradea, pentru anul 2005, conform anexei

nr.12-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13 Se aprobă Lista cu obiectivele de investiții la RA RAPAS Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.13-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14 Se aprobă organigrama și numărul de personal la RA RAPAS Oradea, pentru anul 2005, conform anexei nr.14-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15 Se aprobă, începând cu luna februarie 2005, tarifele practicate de RA RAPAS Oradea pentru serviciile aferente domeniului public conform anexei nr.15-parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează :

 • - DIRECȚIA ECONOMICĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORADEA’

 • - RA RAPAS ORADEA

 • - RA OTL

 • - RA APA CANAL.

 • - S.C ELECTROCENTRALE S.A

Art.17 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - DIRECȚIA ECONOMICĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORADEA

 • - RA RAPAS ORADEA

 • - RA OTL

 • - RA APA CANAL.

 • -  S.C ELECTROCENTRALE S.A

 • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lăpădatu Nicușor

Oradea, 12 ianuarie 2005

Nr. 6


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 6/ 12.01.2005

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2005 LA RA OTL

Nr, cr t.

Denumirea indicatorului

Nr. rând

Nivel indicator planificat

Precedent

Curent

1

Cifra de afaceri netă - total, din care

1

198.750

212.370

- producția vândută

2

111.750

126.710

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

500

660

- venituri din subventii, din care:

 • -    subventii pt. chelt. mat.

 • -   subventii pt. abonamente

4

 • 86.500

 • 47.500

39.000

85.000

40.000

45.000

2

Variația stocurilor           Sold C

5

Sold D

6

3

Producția imobilizată

7

4

Alte venituri din exploatare

8

12.050

12.667

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9

210.800

225.037

5

a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumate

10

31.610

46.550

b) alte cheltuieli materiale

11

10.150

9.930

c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)

12

25.000

28.500

d) cheltuieli privind mărfurile

13

400

450

6

Cheltuieli cu personalul

14

80.220

85.020

a) salarii

15

59.000

63.400

b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială

16

21.220

21.620

7

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)

17

19.500

18.500

a) cheltuieli privind amortizarea

18

19.500

18.500

b) venituri din provizioane

19

8

Ajustarea valorii activelor circulante

20

a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

23

35.710

27.587

a) cheltuieli privind prestațiile externe

24

33.416

24.477

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

25

694

1.560

c) cheltuieli cu desp[gubiri, dona'ii ;I activele cedate

26

1.600

1.550

10

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)

27

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

28

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd10+rd14+rd17+rd20+rd23+rd27)

30

202.590

216.537

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

- profit (rd 09 - rd 30)

31

8.210

8.500

- pierdere (rd 30 - 09)

32

11

Venituri din interese de participare - total, din care

33

- din care, în cadrul grupului

34

12

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate

35

- din care în cadrul grupului

36

13

Venituri din dobânzi

37

950

2.300

- din care, în cadrul grupului

38

14

Alte venituri financiare

39

50

200

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)

40

1.000

2.500

15

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

41

a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele

42

b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele

43

16

Cheltuieli privind dobânzile

44

6.200

8.990

- din care, în cadrul grupului

45

17

Alte cheltuieli financiare

46

10

10

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 41+44+46)

47

6.210

9.000

REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46)

- profit (rd 40-rd 47)

48

- pierdere (rd 47-rd 40)

49

5.210

6.500

REZULTATUL CURENT

- profit (rd 31 + rd 48)

50

3.000

2.000

- pierdere (rd 32+rd49)

51

18

Venituri extraordinare

52

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

- profit (rd. 52 -rd 53)

54

- pierdere (rd 53 - rd 52)

55

20

VENITURI TOTALE (rd 09+40+52)

56

211.800

227.537

21

CHELTUIELI TOTALE ( rd. 30+47+53)

57

208.800

225.537

22

REZULTATUL BRUT

- profit (rd 56-rd57)

58

3.000

2.000

- pierdere (rd 57-rd56)

59

23

IMPOZITUL PE PROFIT

60

750

320

24

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus

61

25

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

- profit (rd 58- (rd 60 +rd. 61))

62

2.250

1.680

- pierdere (rd 59 (rd 60+rd 61))

63

Page 3 of 2 / h006a1_05