Hotărârea nr. 598/2005

privind aprobarea modificarii creditelor bugetare aprobate in anexele bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei municipiului Oradea pe anul 2005.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării creditelor bugetare aprobate în anexele bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei municipiului Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.124.472 din 24 august 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea modificării creditelor bugetare aprobate în anexele bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei municipiului Oradea pe anul 2005,

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urtgență a Guvernului nr. 45/2003, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, la cheltuieli, cu suma de + 550.000 lei RON astfel:

  • •             Pentru titlul 20 - Cheltuieli materiale și servicii, Cap. 58.02 - Sănătate + 70.000 lei RON destinați finanțării obiectivului „Reabilitare Policlinică cu Plată”;

  • •             Pentru titlul 70 - Cheltuieli de capital, Cap. 51.02 - Autorități publice + 50.000 lei lei RON destinați achiziționării unei stații totale pentru măsurători topografice și accesoriile aferente;

  • •              Pentru titlul 20 - Cheltuieli materiale și servicii, Cap. 59.02 - Cultură, sport și alte activități de tineret + 170.000 lei RON destinați finalizării pentru finanțarea obiectivului „Amenajare Bazin Olimpic”;

  • •             Pentru titlul 70 - Cheltuieli de capital, Cap. 57.02 - Învățământ, destinați finanțării cheltuielilor pentru „Reabilitarea unităților de învățământ” + 260.000 lei RON

Art.2. Pentru cheltuielile de capital aferente Cap. 51.02 - Autorități publice și cap. 57.02 - Învățământ se împuternicește ordonatorul principal de credite - Primarul municipiului Oradea la propunerea Direcției Patrimoniu pentru a efectua modificările care se cuvin în lista de investiții a municipiului Oradea aprobată conform legislației în vigoare.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea, la venituri, cu suma de + 550.000 lei RON lei reprezentând venituri din concesiuni și închirieri obținute din concesionarea sau închirierea unor bunuri aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică,

  • - Direcția Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin


Oradea, 31 august 2005

Nr.598.