Hotărârea nr. 596/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo 8862/209 inscris in CF 62671 Oradea, in suprafata de 26 mp, situat in Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 27 - 29

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 8862/209 înscris în CF 62671 Oradea, în suprafață de 26 mp, situat în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 27 - 29

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.121.369 din 12 august 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 8862/209, înscris în Cf 62671 Oradea, în suprafață de 26 mp, situat în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 27 - 29,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.(2) lit. f), h), art.46 alin.(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 962 Euro, fără TVA, pentru întreaga suprafață (respectiv de 37 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 121064 din 11.08.2005, pentru terenul situat în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 27 - 29, având nr. topo 8862/209 înscris în CF 62671 Oradea, în suprafață de 26 mp, în favoarea d-ului Dronca George Raul și Dronca Gabriela.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Serviciul Patrimoniu,

  • - Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

  • - dl. Dronca George Raul și d-na Dronca Gabriela.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.596.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin