Hotărârea nr. 594/2005

privind validarea Concursului National de Idei “Amenajare suprastructura si mobilier urban – pietonal- Piata Ferdinand-str.Republicii-intersectie str. Gen. Magheru-Oradea” si aprobarea documentatiei castigatoare a premiului II ca solutie urbanistica pentr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind validarea Concursului National de Idei “Amenajare suprastructura și mobilier urban -pietonal- Piata Ferdinand-str.Republicii-intersectie str. Gen. Magheru-Oradea” și aprobarea documentatiei castigatoare a premiului II ca solutie urbanistica pentru amenajarea suprastructurii și a mobilierului urban.

Analizând Raportul de specialitate nr.123.929 din data de 23 august 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea validarea Concursului National de Idei “Amenajare suprastructura și mobilier urban - pietonal- Piata Ferdinand-str.Republicii-intersectie str. Gen. Magheru-Oradea” și aprobarea documentatiei castigatoare a premiului II ca solutie urbanistica pentru amenajarea suprastructurii și a mobilierului urban,

municipalitatea a initiat și aprobat Concursul National de Idei, lansat la data de 1 iunie 2005, în baza Hotararii Consiliului Local nr.341 din 31 mai 2005,

Scopul concursului este creerea unui concept integrator privind imaginea,functiunile și dotarile urbane al unei zone foarte importante a orasului,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și k și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă validarea rezultatelor Concursului National de Idei - Pietonal - Piata Ferdinand -Str.Republicii - intersectie str. Gen. Mageru - Oradea și propunerea premiata.

Art.2. Se aprobă documentația premiului II ca solutie urbanistica.

Art.3. Se aprobă premierea castigatorilor concursului de idei, cu fonduri care se suportă din capitolul 510205 - Autoritati publice, titlul 02 -Cheltuieli de personal, art. 1014 -Alte drepturi salariale, ale bugetului local, astfel:

  • •  Premiul II - 2000 euro

  • •  Premiul III- 1000 euro

Premiile se vor acorda în lei, prin echivalarea valorii euro pe baza cursului de schimb stabilit de BNR, în ziua aprobarii prezentei hotarâri.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Arhitectul Sef al municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Direcția Economică,

  • -  Câștigătorii concursului, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.594.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin