Hotărârea nr. 593/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa tip duplex cu doua apartamente - str. Piersicilor nr. cad.8928 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa tip duplex cu doua apartamente - str. Piersicilor nr. cad.8928 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.123.737 din data de 22 august 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa tip duplex cu doua apartamente - str. Piersicilor nr. cad.8928 - Oradea,

Terenul luat in studiu, parcela cu nr. cad. 8928 inscrise in C.F.N nr.6786- Oradea in suprafata de 882,0 mp se afla in proprietatea beneficiarilor, Simut Horea si Simut Oana, Botis Aurel si Botis Rodica,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa tip duplex cu doua apartamente - str. Piersicilor nr. cad.8928 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de inaltime P+M;

  • -  regimul de aliniere fata de strada: limita minima de implantare a constructiei 6,0 m de la limita trotuarului;

  • -  retrageri laterale: 2,70 m pe fiecare parte , total 5,40 m;

  • -  amplasarea gardului proprietatii se va face astfel incat sa permita largirea ulterioara a cailor de circulatie la garabite corespunzatoar; limita gardului se va retrage la 5,50 m din axul str. Piersicilor in dreptul parcelei, pentru a permite dezvoltarea strazii la un profil transversal 11,0 m reglementat prin PUG municipiul Oradea;

  • -  Circulatia terenurilor: trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente drumului pe ambele parti, in proprietatea comuna (domeniul public) in vederea amenajarii strazii la un profil transversal de 11,0 m conform normelor stabilite prin PUG Oradea; Terenul rezervat caii de acces se va ceda domeniului public in conditiile stabilite prin PUD ;

  • - POT = 26,50% si CUT= 0,5;

  • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.593.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin