Hotărârea nr. 589/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Case familiale – zona strazii Al. Hasas, nr. cad. 9136 si 9124 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Case familiale - zona străzii Al. Hasas, nr. cad. 9136 si 9124 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.122.734 din data de 17 august 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Case familiale - zona străzii Al. Hasas, nr. cad. 9136 si 9124 -Oradea,

Terenul luat în studiu sint parcelele identificate cu nr. cad. 9136 în suprafata de 500,0mp inscris în C.F.N nr.7057 - Oradea, nr. cad. 9124 în suprafata de 500,0mp inscris în C.F.N nr.6979 - Oradea pentru loturi de casa si parcela cu nr. cad. 1038/3 în suprafata de 304,0mp cu destinatia drum aflat în proprietatea beneficiarilor, Fulop Alexandru, Fulop Adelina, Cartis Iosif, Cartis Maria, Vusca Viorel si Vusca Daniela,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Case familiale, zona strazii Al. Hasas, nr. cad. 9136 si 9124 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  retragerea de la strada 4,50 m;

  • -  retragere spate 1,90 m;

  • -  retrageri laterale 3,20 m pe o parte, total 4,0 m pe parcela nr. cad. 9136;

  • -  retrageri laterale 3,50 m pe o parte, total 4,20 m pe parcela nr. cad. 9124;

  • - POT = 35% si CUT = 0.65

  • -  drumul de acces va avea prospectul stabilit în PUD anterior, 5,50 m prevazut cu alveole de depasire în dreptul loturilor; se va crea o alveola de depasire de 12,0 m în dreptul mejdiei comune a celor doua loturi; terenul rezervat caii de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD;

  • -  asigurarea utilitatilor: se propune extinderea si racordarea la utilitatile urbane existente în zona (apa, canalizare, alimentarea cu energie electrica).

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.589.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin