Hotărârea nr. 585/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Depozit central confectii str. Ogorului nr.65, nr. cad. 2967/6 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Depozit central confecții str. Ogorului nr.65, nr. cad. 2967/6 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.122.750 din data de 17 august 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Depozit central confecții str. Ogorului nr.65, nr. cad. 2967/6 - Oradea,

Zona luata în studiu este situata în intravilanul municipiului Oradea, la marginea cartierului Nufarul, în vecinatatea intersectiei strazii Nufarului cu drumul de centura str. Ogorului, delimitat la nord de zona de locuinte colective, blocuri majoritatea cu regim de inaltime P+8E - P+10E, la vest de complexul comercial Selgros, la sud de drumul de centura -str. Ogorului si complexul comercial Praktiker iar la est de terenuri apartinind persoanelor fizice/juridice,

Terenul luat în studiu s-a identificat cu nr. cad. 2967/6 în suprafata de S= 7592mp inscris în CFN nr. 4119 - Oradea, aflat în proprietatea beneficiarului si nr. cad.2967/10 inscris în CFN nr.6249 Oradea aflat în proprietatea lui Ludescher Csaba Janos pentru care s-a instituit drept de servitute de trecere în favoarea beneficiarului,

Văzând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Depozit central confectii str. Ogorului nr.65, nr. cad. 2967/6 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de inaltime cladire depozit P+M;

  • -  regimul de aliniere propus la 35,0 m fata de drumul de acces ;

  • -  fata de limita terenului dinspre zona de blocuri cladirea se va retrage minim 2,0 m pastrind astfel distanta de minim 12,0 m de cladirea blocului;

  • -  platforma carosabila si platforma de parcare amplasate functional pentru a deservi cladirea, în vecinatatea accesului din drumul lateral;

  • -  Oraganizarea circulatiei: accesul în incinta se va realiza de pe drumul de centura, str. Ogorului pe aleea carosabila ce deserveste complexul comercial Selgros si Pratiker si aleea carosabila propusa a se crea pe nr. topo. 2967/10 din giratia existenta;

  • - POT = 80% si CUT = 0,85.

  • -  Echiparea tehnico edilitara: obiectivul nou se va racorda la utilitatile existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

- Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.585.

grija Biroul Avizări Planuri


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin