Hotărârea nr. 58/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3511 situat in Oradea, str. Nufarului intersectie cu str. Morii si trecerea terenului mentionat in proprietatea privata a Municipiului Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3511 situat în Oradea, str. Nufărului intersecție cu str. Morii și trecerea terenului mentionat in proprietatea privata a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.53.486 din 18.01.2005 prin care Primăria municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 3511 situat în Oradea, str. Nufărului intersecție cu str. Morii și trecerea terenului menționat in proprietatea privata a Municipiului Oradea.

Nr. cadastral 3511 se constituie din nr. topo 392/26 înscris in CF 326 Seleuș aflat in proprietatea Statului Roman,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a cotei de

1404 / 1643 mp teren identificat cu nr. topo. 392/26 înscris in CF 326 Seleuș

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 351 Oradea, după cum urmează:

Nr.topo.din care constituie nr.cadstral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F. -mp-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral -mp-

392/26

326 Seleuș

1.643

232

Art.3. Se aprobă planul Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 3511 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata nr. cadastral -mp-

Proprietar

Observatii

3511

232

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară.

    Oradea, 27 ianuarie 2005

    Nr.58.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin