Hotărârea nr. 579/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Case familiale -str. N. Beldiceanu nr.36, nr. cad. 6602 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Case familiale -str. N. Beldiceanu nr.36, nr. cad. 6602 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.122.123 din data de 15 august 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Case familiale -str. N. Beldiceanu nr.36, nr. cad. 6602 -Oradea,

Terenul luat în studiu este parcela cu nr. cadastral 6602 în suprafata de 1500 mp, inscris în C.F.N nr.5579 - Oradea, aflat în proprietatea beneficiarilor, Ghiata Catalin si Ghiata Floare,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Case familiale - str. N. Beldiceanu nr.36, nr.cadastral 6602- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Regimul de aliniere fata de strada: casele în regim de inaltime P+M se vor amplasa în adincime la distanta de 6,0m intre ele, retrase mult fata de strada, cu o retragere de minim 6,00 m fata de axul strazii; amplasarea caselor se va face astfel incat sa permita largirea ulterioara a cailor de circulatie la garabite corespunzatoare, de 12,0m reglementate prin PUG municipiul Oradea;

  • -  garajul auto D+P, se va amplasa la strada, la 6,00 m fata de axul strazii;

  • -  Cladirile vor fi retrase de la mejdii, retragerea minima 1,0m de la mejdia dinspre est si 6,0m de la mejdia dinspre vest;

  • -  Circulatia terenurilor: trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente drumului existent (str. N. Beldiceanu) pe ambele parti, în proprietatea comuna (domeniul public) în vederea amenajarii strazii pe viitor, conform normelor stabilite prin PUG Oradea; terenul rezervat caii de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD ;

  • - POT = 17% si CUT= 0,34;

  • -  Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.579


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin