Hotărârea nr. 577/2005

privind aprobarea unor masuri pentru realizarea obiectivului “AMENAJARE CANTINa SPORTIVI – CS FC Bihor Oradea”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului “AMENAJARE CANTINĂ SPORTIVI - CS FC Bihor Oradea”.

Analizând Raportul de specialitate nr.124.206 din 24 august 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului “AMENAJARE CANTINĂ SPORTIVI - CS FC Bihor Oradea”,

Clubul Sportiv „Fotbal Club Bihor Oradea” este organizat și funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, ale Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, fiind structură sportivă de drept privat, avand ca obiect de activitate susținerea sportului de performanță în domeniul fotbalului atât în municipiul Oradea cât și în județul Bihor,

Luând in considerare prevederile următoarelor acte normative:

 • 1. OUG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

 • 2. Legii 69/2000 a educației fizice și sportului;

 • 3. art. 15 și art. 32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit.c, d și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate “AMENAJARE CANTINĂ SPORTIVI - CS FC Bihor Oradea”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2005, după cum urmează:

 • •   la venituri:

Cap. 31.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit + 131.880 lei

 • •   la cheltuieli:

Cap. 59.02 - Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret

Subcap. 20 - Activitatea sportiva

Titlul 38 - Transferuri                                 + 131.880 lei

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Clubul Sportiv Fotbal Club Bihor-Oradea,

 • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.577.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Comanda nr.: 89 / 2005

Beneficiar :    Fotbal Club Bihor

Lucrarea :    Amenajare bucătărie FC Bihor

Faza :         S. F.

STUDIU DE FEZABILITATE

1. DATE GENERALE

 • 1.1. - Denumirea obiectivului de investiție

Amenajare bucătărie FC Bihor

 • 1.2. - Proiectant lucrare:

S.C. Aquacons S.R.L. ORADEA

 • 1.3. - Ordonatorul principal de credite:

Consiliul Local al Municipiului Oradea

 • 1.4. - Entitatea achizitoare:

Fotbal Club Bihor

 • 1.5. - Amplasamentul si situația actuala a investiției:

Sediul FC Bihor este intr-un spațiu la parterul imobilului din Oradea strada Iosif Vulcan nr. 11 .

 • 1.6. —Tema, cu fundamentarea necesității si oportunități investiției

Prin tema de proiectare se solicita amenajarea unei bucătării in spațiul in care funcționează FC Bihor pentru servirea mesei sportivilor acestui club , pentru capacitate de 70 persoane.

 • 1.7. - Descrierea funcționala si tehnologica

Spațiul destinat bucătăriei a mai funcționat cu aceasta destinație . Lucrările de intervenție propuse consta in refacerea instalațiilor sanitare , apa calda , apa rece si canalizare in conformitate cu noua detinatie . Executarea ventilației fortate a spatiilor de gătit.

Spatiulce urmeaza sa se amenajeze se desfasoara pe un nivel : parter cu o suprafața utila este de 170,95 mp

Construcția este compartimentata după cum urmeaza :

 • -  sala protocol suprafața utila de 35,35 mp

 • -  vestibul suprafața utila de 8,15 mp

 • -  grup sanitar suprafața utila de 8,25 mp

 • -  sala de mese suprafața utila de 47,75 mp

 • -  oficiu suprafața utila de 10,75 mp.

 • -  spălător vesela suprafața utila de 8,85 mp

 • -  bucătărie suprafața utila de 20,60 mp

 • -  depozit alimente suprafața utila de 5,75 mp

 • -  grup sanitar personal suprafața utila de 5,75 mp

 • -  vestiar personal suprafața utila de 10,75 mp

 • -  scara acces suprafața utila de 9,00 mp

2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII

2. 1. - Suprafața si situația jurifica a terenului ce urmeaza a fi ocupat de obiectiv Amplasamentul imobilului se afla pe domeniul public al Primăriei Municipiului Oradea.

2. 2. - Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Nu este cazul.

 • 2,3. Caracteristicile principale ale construcției

Spațiul se desfasoara după cum urmeaza :

 • -  suprafața utila 170,95 mp

 • -  volumul util 769,30 mc

 • 2.4. Structura constructiva

Structura de rezistenta a construcției este alcatuita după cum urmeaza:

 • -  fundație din beton simplu BC 7,5.

 • -  pereți portanti din zidărie de cărămidă

 • -  planseul se va realiza din beton

Finisajele interioare la sala de mese si protocol sunt realizate din tencuiala gletuita,zugrăveli superioare.

Spatiile interioare ale grupurilor sanitare sunt placate cu faianța pana la inaltimea de l,60m. In spațiul destinat funcționarii bucătăriei pereții vor fi faianțați pana la inaltimea de 1,80 m. Zugrăvelile vor fi superioare, atat pe pereți, cat si pe tavan.

Tamplaria interioara este de buna calitate , realizata din lemn de rasinoae, vopsita in vopsea de ulei.                                       _________________________________

 • 2.5. Principalele utilaje de dotare

Utilajele din dotare sunt specifice echipării unei bucătării , pentru prepararea hranei pentru 70 persoane . Lista utilajelor a fost pusa la dispoziție de'catre beneficiar.

 • 2,6. Instalații aferente construcțiilor

 • 2.6.1. Instalații sanitare

Grupurile sanitare sunt echipate corespunzător drept pentru care nu necesita intervenții. Se vor realiza trasee noi de conducte pentru alimentarea cu apa calda , apa rece si canalizare pentru deservirea chiuvetelor de spalat vase , zarzavaturi, oua , came.

Distribuția apei reci si calde se va realiza din țeava multistrat, izolat cu legătură la instalația existenta.

Canalizarea interioara se va realiza din tuburi si piese de legătură din PVC.

 • 2.7. Utilități

Necesarul de apa rece si apa calda se va asigura prin racord la rețeaua interioara existenta. Evacuarea apelor uzate se va face prin racord la rețeaua de canalizare existenta in incinta.

Necesarul de energie electrica pentru iluminat interior si incalzire in perioada de iama este asigurat prin instalația electrica existenta.

3. DATE PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA DUPĂ REALIZAREA INVESTIȚIEI

3.1. Total personal - 4 persoane, din care :

3.2. Locuri de munca nou create - 4 locuri

4. DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului

Amenajare bucătărie FC Bihor

la cursul de 3,50 RON/EURO

Nr. ob.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Total

Din care supusa proced. de achiziție publica

mii lei

EURO

mii lei

EURO

1

2

3

4

5

6

PARTEA I

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

-

-

-

-

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

-

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

3.2.

Obținerea de avize, acorduri, autorizații

3.3.

Proiectare si engineering

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5.

Consultanta

3. 6.

Asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

10400,0

2972,0

10400,0

2972,0

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

380,0

109,0

380,0

109,0

4. 3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

25400,0

7257,0

25400,0

7257,0

4. 4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4. 5.

Dotări

89.420,0

25.548,0

89.420,0

25.548,0

TOTAL CAPITOL 4

125.600,0

35.887,0

125.600,0

35.887,0

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier 1,5%

-

-

5.1. 1. Lucrări de construcții

-

5.1. 2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5. 2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

-

5. 2. 1. Comisioane, taxe si cote legale 1,3%

-

5. 2. 2. Costul creditului

-

5. 3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5%

6.280,0

1.794,0

TOTAL CAPITOL 5

6.280,0

1.794,0

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

6. 2.

Probe tehnologice

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

TOTAL

131.880,0

37.681,0

125.600,0

35.887,0

Din care C + M

10400,0

2972,0

10400,0

2972,0

PARTEA A II-A

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de

PARTEA A III-A

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL

131.880,0

37.681,0

125.600,0

35.887,0

Din care C + M

10400,0

2972,0

10400,0

2972,0

5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

5.1. Valoarea totala a investiției (cu TVA)

131.880,0 RON

37.681,0 EU

10400,0 RON

2972,0 EU


131.880,0 RON = 37.681,0 EU

10400,0 RON = 2972,0 EU


Valoarea (cu TVA) Euro

Din care C+M (cu TVA) mii lei

Din care C+M (cu TVA) Euro

5.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

AnulI

5.3. Durata de realizare a investiției

- o luna

5.4. Capacitati

Bucătărie pentru 70 persoane .

6. Finanțarea investiției

Valoarea totala a investiției 131.880,0 RON (37.681,0 EU) va fi asigurata din fondurile bugetului local al municipiului Oradea si alte surse atrase.

 • 7. Avize si acorduri

Detalierea pe structura a devizului general

1EU~ 3,50 RON

Cap.l. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • 1.1. Obținerea terenului

 • 1.2. Amenajarea terenului

 • 1.3. Amenajări pentru protecția mediului

Cap.2. Cheltuieli privind asigurarea utilităților


Cap.3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.Studii de teren topo + geo cf. oferta

 • 3.2. Obținere avize si acorduri

 • 3.3. Proiectare

 • 3.4. Organizarea procedurilor de licitație

 • 3.5. Consultanta

 • 3.6. Asistenta tehnica

Cap. 4. Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. Amenajare Bucătărie

 • - modificări instalații sanitare

 • - lucrări ventilație

 • - modificări instalații electrice

 • - lucrări construcții

TOTAL 4.1:

 • 4.2. Montaj utilaj

 • 4.3. Utilaje funcționale cu montaj

 • - plita profesionala

 • - aragaz profesional

 • - aragaz simplu 4 ochiuri

 • - cuptor electric

 • - friteuza 2 cuve

 • - masa calda

 • - frigider carne

 • - frigider legume

 • - congelator pui

 • - masa lucru inox carne

 • - masa lucru inox legume

 • - masa lucru inox finite

 • - hota ventilație

 • - gratar electric

 • - feliator

  = 1200,00 RON

  = 1850,00 RON

  = 1350,00 RON

  = 6000,00 RON

  = 10400,00 RON = 2972,00 EU

  =   380,00 RON= 109,00 EU

  = 1900,00 RON

  = 4000,00 RON

  =  700,00 RON

  = 1500,00 RON

  =  600,00 RON

  = 7000,00 RON

  = 1000,00 RON

  = 1000,00 RON

  = 1500,00 RON

  = 1000,00 RON

  = 1000,00 RON

  = 1000,00 RON

  =  500,00 RON

  =  700,00 RON

  =  700,00 RON


TOTAL 4.3


= 25400,00 RON = 7257,00 EU

 • 4.4. Utilaje far a montaj

 • 4.5. Dotări

  - chiuveta de spalat vase 3 cuve

  =  600,00 RON

  - raft vase

  =

  200,00 RON

  - suport scurgere

  =

  200,00 RON

  - chiveta dubla, camera de zarzavat                =

  500,00 RON

  - chiuveta dubla, camera de oua                   =

  500,00 RON

  - chiuveta camera de carne

  =

  250,00 RON

  - butuc de taiere

  =

  50,00 RON

  - chiuveta camera de salate

  =

  250,00 RON

  - masa inox, camera salate

  =

  1000,00 RON

  - vas inox 281 + capac

  2 buc x 300,00 RON=

  600,00 RON

  - vas inox 171 + capac

  2 buc x 250,00 RON=

  500,00 RON

  - vas inox 101 + capac

  4 buc x 100,00 RON=

  400,00 RON

  - vas inox 51 + capac

  2bucx 70,00 RON=

  140,00 RON

  - cratita 201 + capac

  2 buc x 250,00 RON=

  500,00 RON

  - cratita 101 + capac

  2 buc x 175,00 RON=

  350,00 RON

  - cratita 51 + capac

  2 buc x 250,00 RON=

  500,00 RON

  - tocător plastic

  5 buc x 20,00 RON=

  100,00 RON

- farfurii adanci + farfurii intinse

+ set tacâmuri + holuri supa pt. 70pers.            = 70.000,00 RON

- salatiere

70 buc x 2,00 RON =

140,00 RON

- câni de ceai

70 buc x 2,00 RON =

140,00 RON

- oliviere

10 buc x 50,00 RON =

500,00 RON

- mese

12 buc x 416,00 RON=

5000,00 RON

- scaune

70 buc x 100,00 RON=

7000,00 RON

TOTAL 4.5:

TOTAL Cap. 4


89.420,00 RON = 25.548,00 EU

125.600,00 RON = 35.887,00 EU

Cap. 5.A Ite ch eltuieli

 • 5.1. Organizare de șantier

  • 5.1.1. Lucrări de construcții

  • 5.1.2. Lucrări conexe org. șantierului 3,5 %

/

 • 5.2. Comisioane taxe, cote legale 1,3 %

 • 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute 5%

Cap.4 = 125.600 RON x 5%

Recapitulatie Cap. 5

= 6.280,00 RON = 1.794,00 EU • 5.1. Organizare de șantier

 • 5.2. Comisioane, taxe. etc.

 • 5.3. Cheltuieli div.si neprev. 6.280,00 RON - 1.794,00 EU

Total Cap.5 (inel. TVA)   6.280,00 RON = 1.794,00 EU

Cap.6. Cheltuieli pentru darea in exploatare ---------------

Recapitulatie pe capitole

Cap.l.

Cap.2.

Cap.3.

Cap.4.               125.600,00 RON = 35.887,00 EU

Cap.5.__________________6.280,00 RON = 1,794,00 EU

TOTAL (cu TVA)          131.880,00 RON = 37.681,00 EU

din care C+M (cu TVA)      10.400,00 RON = 2.972,00 EU