Hotărârea nr. 576/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.121.939 din 15 august 2005, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr.690/2005 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice,

In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit. d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă majorarea cu 2.500 mii lei RON a veniturilor bugetului local din sume defalcate din TVA pentru retehnologizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producție și distribuție a energiei termice.

Art.2. Se aprobă majorarea cu 2.500 mii lei RON a cheltuielilor de capital la Cap.63.02 -Servicii de dezvoltare publică și locuințe pentru obiectivul de investiții: Reabilitare sistem de distribuție energhie termică în municipiul Oradea . P.T nr.116, 106, 111, 113, 114 și 120.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 31 august 2005.

Nr.576.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin