Hotărârea nr. 573/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala - str. Piersicilor nr.30 nr. cad. 3087- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Piersicilor nr.30 nr. cad. 3087- Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.117284 din data de 27 iulie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Piersicilor nr.30 nr. cad. 3087- Oradea,

Terenul luat in studiu, parcela cu numar cadastral 3087 inscrise in C.F.N nr.2065- Oradea in suprafata de 462,0 mp se afla in proprietatea beneficiarilor.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Piersicilor nr.30, nr. cad. 3087- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  regimul de inaltime S+ P+M;

  • -  amplasarea constructiei fata de limita trotuarului str. Piersicilor s-a propus la 10,0m iar fata de drumul creat pe nr. cad. 3086/1 se va respecta aliniamentul constructiilor existente;

  • -  Limita gardului proprietatii fata de drumurile de acces se va amplasa la minim 6,0m din axul str. Piersicilor si la limita drumului de servitute de 6,0m latime amenajat pe nr. cad. 3086/1 ;

  • - POT =35%, CUT= 0,5;

  • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 573


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin