Hotărârea nr. 572/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire garaje auto str. N. Bolcas- Calea Aradului – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire garaje auto str. N. Bolcas-Calea Aradului - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 116997 din data de 23 iulie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire garaje auto str. N. Bolcas- Calea Aradului - Oradea,

Zona studiata este un teren liber adiacent aleii de acces la blocuri si locuinte.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire garaje auto str. N. Bolcas-Calea Aradului - Oradea, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  garajele vor fi amplasate pe aleea carosabila amenajata din str. N. Bolcas, la 0,50m de mejdia dreapta a proprietatii situate pe aceas alee;

  • -  garajele se vor executa din zidărie de cărămidă sau blocuri BCA, cu învelitoare din plăci ondulate agrementate, cu scurgerea apelor pe o singură pantă și uși metalice, tratate unitar din punct de vedere al finisajelor (tencuieli, vopsitorii).

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 572


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin