Hotărârea nr. 571/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala str. Izvorului nr. 93/M nr. cad. 2343/1 si 2343/2 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Izvorului nr. 93/M

nr. cad. 2343/1 si 2343/2 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.115453 din data de 20 iulie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala str. Izvorului nr. 93/M, nr. cad. 2343/1 si 2343/2 -Oradea

Terenul in suprafata totala de 1200,0 mp identificat cu nr. cad. 2343/1 si nr. cad. 2343/2 constituite din nr. cad. 2343 inscris in C.F.N. nr.1371- Oradea, se află in proprietatea beneficiarilor.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - str. Izvorului nrf.93/M nr. cadastral 2343/1 si nr. cad. 2343/2 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent,, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Zona de implantare a constructiilor din axul strazii create pe profilul drumului lateral de exploatare nr. topo. 5979, propus intre 12,0m limita minima si 32,0m limita maxima;

  • -  Limita de implantare a gardului proprietatii spre strada a fost propusa la 6,0m din ax;

  • -  Strada laterala creata pe profilul drumului de exploatare nr. topo.5979 va avea un profil transversal de 12,0m carosabil, rigole si trotuare pe ambele parti, reglementat prin PUG municipiul Oradea;

  • -  Circulatia terenurilor: constind in trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente drumului existent identificat cu nr. topo.5979 pe ambele parti, in proprietatea comuna (domeniul public) in vederea amenajarii strazii pe viitor, conform normelor stabilite prin PUG Oradea.; Terenul rezervat caii de acces se va ceda domeniului public in conditiile stabilite prin PUD ;

  • -  POT = 11,6 % si CUT = 0,18 ;

  • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa si alimentarea cu energie electrica se va face prin racord la reteaua oraseneasca, canalizarea se va asigura prin rezervor vidanjabil iar apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 892/26.08.2004 privind aprobarea P.U.D. - Casa familiala str. Izvorului nrf.93/M, nr. cad. 2343 - Oradea.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 571


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin