Hotărârea nr. 569/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hala constructii metalice str. Coriolan Hora - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala construcții metalice str. Coriolan Hora - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.115456 din data de 20 iulie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala construcții metalice str. Coriolan Hora - Oradea,

Terenul luat in studiu in suprafata de 2.795 mp, identificat cu nr. cad. 5198 si nr. cad. 7208 trecut in proprietatea municipiului prin HCL 77/2005 din care se va dezmembra suprafata de teren necesara realizarii obiectivului studiat in PUD.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Hala constructii metalice, str. Coriolan Hora- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent,, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Cladirea halei, realizata in regim de inaltime P, va fi amplasata la limita vestica a terenului, cu respectarea zonei de protectie al liniilor de inalta si joasa tensiune existente in zona;

  • -  Limita terenului de referinta se va retrage la 6,00m din axul strazii Coriolan Hora ;

  • - POT propus = 14,70 % si CUTpropus =0,16

  • -  Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa a obiectivului propus se va realiza prin racordarea la reteaua existenta in zona, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua existenta in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 569


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin